Category: Moskee Selwerd

Uitspraak Raad van State inzake omgevingsvergunning moskee

Vandaag deed de Raad van State in Den Haag uitspraak in de zaak rondom de omgevingsvergunning van de nieuw te bouwen moskee in Park Selwerd in Groningen. Op 10 maart jongstleden stonden beide partijen in Den Haag voor de bestuursrechter.

rechter justittieEen paar weken geleden diende het hoger beroep van de gemeente Groningen tegen de beslissing van de rechter die  in maart vorig jaar besloot de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren en bewoners in het gelijk te stellen met betrekking tot de omgevingsvergunning van de Stichting Moskee en Islamitisch Centrum Groningen. De omgevingsvergunning werd toen volgens mr. Pach uit Hoofddorp door de bestuursrechter vernietigd op grond van onvoldoende beargumenteerde besluiten van de gemeente Groningen.

Beslissing 6 april 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. verklaart het beroep van [partij] en anderen tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 14 december 2015 ongegrond;

III. verklaart de door [appellanten sub 1] en [appellant sub 2] tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 14 december 2015 ingestelde beroepen niet-ontvankelijk;

IV. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Groningen tot vergoeding van bij [partij] en anderen in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.049,70 (zegge: duizendnegenenveertig euro en zeventig cent), waarvan € 992,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

V. bepaalt dat van het college van burgemeester en wethouders van Groningen een griffierecht van € 497,00 (zegge: vierhonderdzevenennegentig euro) wordt geheven.

Omgevingsvergunning voor bouw moskee in Groningen

Vandaag stond bij de Raad van State (RVS) in Den Haag de omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee in Park Selwerd op de agenda. De vorige uitspraak van 12 januari werd om onbekende redenen uitgesteld. 

moskee“De definitieve uitspraak van RVS zal over zes weken plaats vinden”, geeft mr. Pach uit Hoofddorp aan. Mocht de rechter dan in het voordeel beslissen van de bewoners rondom Park Selwerd dan zullen de bouwplannen van de moskee moeten worden aangepast. Vooralsnog ging de zitting vandaag veelal over de cijfers rondom de parkeerproblematiek. “In de nieuwe omgevingsvergunning van de gemeente Groningen is wezenlijk niet veel veranderd. Ook liggen er geen andere onderzoeken of cijfers aan ten grondslag”, vertelt mr.Pach.

Voorgeschiedenis:

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Paddepoel en een aantal inwoners van Groningen kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Naar haar oordeel is parkeeroverlast te verwachten doordat het aantal bezoekers van de moskee toeneemt. Daarom verklaarde de rechtbank het beroep van de vereniging en de inwoners in maart 2015 gegrond. Het gemeentebestuur van Groningen kwam tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van RVS. Volgens de gemeente neemt het aantal bezoekers aan de moskee niet toe, zodat ook geen parkeeroverlast is te verwachten. Verder wordt volgens hem de norm van 85% voor parkeerdruk niet overschreden. Bovendien is geen overlast voor omwonenden te verwachten, gelet op het tijdstip van de gebedsdiensten. De vereniging heeft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingesteld als reactie op het hoger beroep van het gemeentebestuur. Volgens de vereniging handelt het gemeentebestuur in strijd met het gelijkheidsbeginsel doordat de moskee geen parkeerplaatsen hoeft aan te leggen terwijl het gemeentebestuur dat wel van het winkelcentrum verlangt. De vereniging wil niet dat de parkeerproblemen van de moskee naar de parkeerplaatsen van het winkelcentrum worden verplaatst.

Ter verduidelijking

Of de bewoners en Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Paddepoel de zaak bij RVS winnen of verliezen maakt voor de bouw van de nieuwe moskee niets uit. Na de uitspraak kan er ook niet meer geprocedeerd worden. De bouwplannen moeten alleen worden aangepast omdat de hoogte in de omgevingsvergunning nu acht meter zestig is terwijl acht meter maximaal is toegestaan. Dat zou betekenen dat de bouw bijvoorbeeld van drie naar twee lagen moet. Het tegenhouden van de bouw van de nieuwe moskee is onmogelijk omdat het gaat om een gebonden beschikking. Aldus mr. Pach.

Bouw nieuwe moskee nog onzeker

Twee weken geleden maakte de gemeente Groningen bekend dat er een nieuw bouwvergunning was verleend. De vorige vergunning lag bij de Raad van State (RVS) die op 12 januari uitspraak zou doen.

Kneuterdijk Den Haag Raad van State RVSDe uitspraak werd door RVS een dag van te voren voor onbekende termijn opgeschort wegens ziekte van de verweerder, de gemeente Groningen. “Wat hoogst ongebruikelijk is”, zegt mr. Pach uit Hoofddorp. “Normaal is ziekte geen reden voor uitstel, zeker niet op zo’n korte termijn. RVS bepaalt of het een bijzonder geval is. De exacte toedracht wordt nog toegelicht alsook een eventuele nieuwe datum voor de behandeling van het hoger beroep.”

Nieuwe omgevingsvergunning wordt meteen meegenomen

Omdat de huidige procedure nog loopt bij de RVS is het termijn van 6 weken wat staat om te ageren op het nieuwe bouwbesluit niet van toepassing. Van rechtswege zijn de cliënten van mr. Pach automatisch in beroep gegaan tegen deze nieuwe omgevingsvergunning. Dus het nieuwe bouwbesluit wordt meteen kortgesloten bij de eerstvolgende uitspraak van de RVS. Dat geeft mr. Pach te kennen. In de beleving van advocaat uit Hoofddorp is de nieuwe vergunning niet veel anders dan de vorige. Dat heeft hij ook aangegeven in zijn ruime verweerschrift.

Omgevingsvergunning, bouwvergunning

De term bouwvergunning wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Men spreekt van een omgevingsvergunning (omgevingsrecht) waarbij als activiteit bouwen is opgenomen.

Vergunning bouw nieuwe moskee Groningen

De gemeente Groningen heeft midden december een besluit genomen over de bouw van de nieuwe moskee in Park Selwerd. Op 14 december 2015 is de vergunning verleend met het nummer 201271497.

moskee-GroningenOndanks dat de gemeente Groningen de bouwvergunning heeft afgegeven zal mogelijke eerst gewacht moeten worden op de uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State met betrekking tot de omgevingsvergunning. Volgens de advocaat van de bewoners, de heer Pach uit Hoofddorp, zal het hoger beroep van de gemeente Groningen tegen de uitspraak van de bestuursrechter plaatsvinden op 12 januari 2016 aanstaande.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen is de vorige bouwvergunning ingetrokken, mede naar aanleiding van de opmerkingen van de bestuursrechter die concludeerde dat die vergunning niet op juiste gronden was verleend. Met die opmerkingen is nu rekening gehouden bij de nieuwe bouwaanvraag en daar is een vergunning afgegeven.

Besluiten over omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein. Tot 6 weken na datum van het besluit kan men bezwaar aantekenen.

Gemeente Groningen gaat in hoger beroep

De gemeente Groningen heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter inzake de nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. Voor de gemeente was het een teleurstellende uitspraak van de rechter dat het beroep van omwonenden gegrond is verklaard.

moskee-GroningenDe gemeente Groningen zal er ook zorg voor dragen dat de proces- en griffiekosten voor het instellen van het beroep wordt betaald aan de indieners van het beroep.

De fractie van de PVV vindt het pervers dat de gemeente Groningen tegen de uitspraak van de rechter en het belang van omwonenden ingaat. Het is klip en klaar dat er geen enkele rechtvaardiging is voor de nieuwbouw van de moskee in Park Selwerd. Dat B&W van Groningen in hoger beroep gaan tegen deze rechterlijke uitspraak is dan ook verspilling van gemeenschapsgeld en getuigt van minachting voor omwonenden. Aldus fractievoorzitter Ton van Kesteren.

Het bestuur van de moskee wilde geen commentaar of toelichting geven.

 

 

error: © Groninger Krant 2016