Category: Dossier herindeling

Partij voor het Noorden en PVV inzake schriftelijke vragen begroting 2017 gemeente Haren

De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid hebben kennisgenomen van de goedkeuring van de Begroting 2017, door de Provincie Groningen, van de gemeente Haren op 21 maart jl. Dit in het kader van het financieel Ahri-toezicht. In uw goedkeuringsbrief van 21 maart 2017 aan de gemeente Haren heeft u een aantal opmerkingen/kanttekeningen geplaatst. Bij vrijwel elke opmerking of kanttekening, die u heeft geplaatst heeft de gemeente Haren een duidelijk weerwoord of is er sprake van een interpretatieverschil. In sommige gevallen zou zelfs sprake zijn van een misverstand of vergissing van de Provincie Groningen, volgens de Gemeente Haren.


foto: provincie Groningen

Ook waren de media wederom eerder op de hoogte van uw communicatie richting de gemeente Haren, dan de gemeente Haren zelf. Dit roept bij de zowel de Partij voor het Noorden als de Partij voor de Vrijheid een aantal vragen op:

1) Hoe kan het dat de media weer eerder op de hoogte waren van de inhoud van de brief die de Provincie op 21 maart jl. verstuurde inzake de goedkeuring van de begroting 2017, dan de gemeente Haren zelf? Kan het College een verklaring hiervoor geven?
2) De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid krijgen de indruk dat er relatief lang is gewacht met de beoordeling van de begroting 2017 van de gemeente Haren. Bij andere Groningse gemeenten wordt doorgaans ook niet gewacht tot de voorlopige jaarcijfers van 2016 bekend zijn. Kan het College aangeven waarom de Provincie pas op 21 maart 2017 naar buiten kwam met de
goedkeuring van de begroting 2017?
3) Volgens de Provincie Groningen was van de vastgestelde bezuinigingen 2015 100.000 euro niet gerealiseerd. Volgens de gemeente Haren zijn alle bezuinigingen 2015 en 2016 gerealiseerd. De conclusie berust op een vergissing en een misverstand volgens de gemeente Haren. Deelt het College van Gedeputeerde Staten deze vergissing en dit misverstand? En zo ja, hoe kunnen deze vergissing en dit misverstand zijn gemaakt? En heeft deze vergissing en dit misverstand nog invloed gehad op het besluit van het College van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor de keuze van opheffing van de gemeente Haren in 2019?
4) Op de jaarrekening 2016 zou er volgens de Provincie Groningen sprake zijn van een (fors) nadelig saldo. Navraag bij de gemeente Haren leert dat er sprake is van een nadelig saldo van circa 0,3 miljoen euro. Van welk bedrag ging het College van gedeputeerde Staten uit voor wat betreft de voeding van de algemene reserves? En is een tekort van 0,3 miljoen euro onoverkomelijk volgens het College?

Lees verder

‘Grondslag herindeling Haren weg!’

De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de goedkeuring door de Provincie Groningen van de begroting van de gemeente Haren 2017 en is van mening dat de Provincie wederom laat zien dat haar collegeakkoord met het sleutelwoord ‘vertrouwen’ in ieder geval niet geldt  voor  de inwoners en het bestuur van de gemeente Haren.


Volgens Partij voor het Noorden heeft de gemeente Haren met de goedkeuring van de begroting 2017 aangetoond zelfstandig te kunnen blijven. Het zou de Provincie Groningen daarom sieren om een keer toe te geven dat de gemeente Haren op de goede weg is. “De Provincie blijft echter zeuren dat de haalbaarheid van bezuinigingen in Haren niet vast te stellen is.”, geeft Be Zwiers aan. “Wederom stelt de Provincie daarmee haar eigen College akkoord ter discussie waarin vertrouwen het sleutelwoord was.”

‘Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen’ is de titel van het College akkoord van de Provincie Groningen. “Woorden zonder enige waarde voor in ieder geval de inwoners en het bestuur van de gemeente Haren.” Aldus Be Zwiers, fractievoorzitter Partij voor het Noorden

En toen waren er nog drie….

670 inzendingen. Dat is de oogst van de BMWE-gemeenten voor een naam voor de nieuwe gemeente. In totaal zijn er 243 verschillende namen ingediend. Een onafhankelijke selectiecommissie heeft er daar drie uit geselecteerd die aan de gestelde eisen voldoen en bij het nieuwe gebied passen. In alfabetische volgorde zijn dat: Het Hogeland, Hunsingo en Marenland. De commissie heeft de namen vandaag gepresenteerd aan de burgemeesters en secretarissen van de vier gemeenten. Het eindwoord is nu aan de inwoners: zij kiezen de uiteindelijke naam.


Inwoners aan zet
Alle inwoners uit de gemeente vanaf 16 jaar krijgen een brief thuisgestuurd met daarin een link naar een website. Daar kunnen ze aangeven welke naam hen het meest aanspreekt. De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente. Inwoners die geen internet hebben, kunnen hun keuze schriftelijk doorgeven. Stemmen kan tot 22 maart 2017; de nieuwe naam wordt in april bekend gemaakt. “Ik ben ontzettend benieuwd op welke naam de uiteindelijke keus valt”, aldus burgemeester Marijke van Beek. “Ik hoop dat alle inwoners hun stem laten horen, zodat we zeker weten dat de nieuwe naam door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt”.

Selectie
Tot 7 februari 2017 konden mensen een naam indienen via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit Johannes Lindenbergh, Stijn van Genuchten, Michel Aaldering, Rens Kalsbeek en Sascha van der West, heeft alle ingediende namen beoordeeld. Daarbij is gekeken naar het aantal keren dat een naam is ingediend en naar de vooraf vastgestelde criteria. De commissie heeft drie namen geselecteerd; in alfabetische volgorde zijn dit:

  • Het Hogeland: De selectiecommissie vindt het een chique en poëtische naam die ook historisch bekend is en veel gebruikt wordt. Het is een naam met een positieve uitstraling en ambitie.
  • Hunsingo: Dit is een historische naam die al eeuwen met deze regio verbonden is en bovendien grotendeels overeenkomt met het gebied van de nieuwe gemeente. “Het is een krachtige naam. Een naam met karakter, die de gemeente op de kaart zet”, aldus de commissieleden.
  • Marenland: Over Marenland geeft de selectiecommissie aan dat het een sterke, heldere naam is. “Maren zijn grotendeels natuurlijk ontstane waterlopen die het gebied afwateren; ze zijn een belangrijk natuurhistorisch kenmerk en vormen het landschap. De maren vormen het verbindende element tussen de vier oude gemeenten”.
    De definitieve naam wordt in april 2017 bekend gemaakt.

670 inzendingen voor de nieuwe gemeentenaam

Er zijn maar liefst 670 inzendingen binnengekomen op de oproep om een naam te verzinnen voor de gemeente die op 1 januari 2019 ontstaat uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Een onafhankelijke selectiecommissie stelt nu een top drie samen, waaruit inwoners hun favoriet kiezen. De meest gekozen naam wordt de naam van de nieuwe gemeente.


Betrokken
“670 inzendingen: wat een geweldig resultaat!” aldus burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond. “Wij zijn blij dat zoveel mensen actief hebben meegedacht bij het vinden van een naam voor onze nieuwe gemeente. Het toont voor mijn gevoel aan dat onze inwoners erg betrokken zijn bij dit prachtige gebied. We vertrouwen het de selectiecommissie toe om een zorgvuldige afweging tussen de inzendingen te maken en te komen tot een mooie top drie.”

Selectie
Tot 7 februari konden mensen een naam indienen via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onafhankelijke selectiecommissie gaat aan de slag met alle ingediende namen. De commissie bestaat uit Johannes Lindenbergh, Stijn van Genuchten, Michel Aaldering, Rens Kalsbeek en Sascha van der West. Zij selecteren drie geschikte namen uit alle ingezonden namen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Zo moet de naam van de nieuwe gemeente gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven zijn. De naam moet passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente, topografische of historische verwantschap met het gebied hebben en daarnaast herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstralen.

Kiezen
Eind deze maand overhandigt de commissie aan de vier gemeenten de drie namen die volgens de commissie het beste passen bij de nieuwe gemeente. Alle inwoners van 16 jaar en ouder uit het gebied dat straks de nieuwe gemeente vormt, mogen vervolgens kiezen welke naam ze het meest aanspreekt. Daarover ontvangen zij een brief. De definitieve naam van de nieuwe gemeente wordt bekend in april. Onder de bedenkers van de winnende naam verloten de gemeenten een prijs. De winnaar mag zeehonden weer vrijlaten in hun natuurlijke habitat: het wad. Deze prijs is ook geschikt voor mensen met beperkingen.

Gemeente Haren legt zich niet neer bij goedkeuring herindelingsadvies

Op 1 februari jl. hebben Provinciale Staten (PS) van Groningen het herindelingsadvies voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer goedgekeurd. De gemeente Haren betreurt dit zeer. Niet in de laatste plaats omdat een meerderheid van Provinciale Staten daarmee voorbij gaat aan de wens van Haren om tenminste vier jaar de tijd te krijgen het verbeterplan Beterr Haren waar te maken. Onder andere met deze wens zet Haren haar verzet tegen herindeling voort in Den Haag.


foto: Mike Tomale

Eén van de argumenten om de wens van Haren te honoreren is dat een solide meerjarenbegroting 2017-2020 de basis vormt voor het verbeterplan. Daarbij is het opmerkelijk dat PS het herindelingsadvies voor Groningen, Haren en Ten Boer hebben goedgekeurd, zonder inhoudelijke reactie van de provincie op deze begroting. Waar de gemeenten Groningen en Ten Boer in het kader van de lopende Arhi-procedure geen bezwaren hebben aangetekend tegen de Harense meerjarenbegroting heeft de provincie hier nog geen reactie op gegeven. Zij heeft aangegeven hierover uiterlijk in mei a.s. een besluit te nemen. De gemeente Haren vindt dit een kwalijke zaak gezien de belangrijke rol die de begroting speelt in haar verbeterplan en dus haar argumentatie om de tijd te krijgen te bewijzen dat een zelfstandige gemeente Haren mogelijk is.

Gebrek aan draagvlak, noodzaak en urgentie voor herindeling
De wens en het geloof in zelfstandigheid worden de komende periode ook intensiever buiten de gemeente- en provinciegrenzen geuit. Volgende halte in het verzet tegen herindeling is dan ook Den Haag, waar de Tweede en Eerste Kamer hun besluit moeten nemen over de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Hier wordt ook nogmaals bepleit dat er geen draagvlak in de Harense samenleving is voor herindeling, dat herindeling niet nodig is én dat er geen urgentie voor is. De gemeente Haren wordt hierin gesteund door onder andere het Burgercomité. Dit comité heeft inmiddels naar aanleiding van de behandeling van het herindelingsadvies in PS een brief geschreven aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, met een afschrift naar de Raad van State. Het college van B&W ondersteunt deze brief.

error: © Groninger Krant 2016