Category: Dossier Windpark N33

Groninger Belang: Dien zienswijze in over windpark N33

Met een grote advertentie in de krant roept de Statenfractie van Groninger Belang dinsdagmorgen de bevolking van Oost-Groningen op om een zienswijze in te dienen tegen windpark N33.


groningerbelang-620x264Het is hard nodig dat inwoners zich tegen deze plannen verzetten zo zegt Groninger Belang: Windmolens die heel dicht tegen bebouwing aan staan en twee keer de hoogte hebben van de Martinitoren passen niet in het Groninger landschap meent de Statenfractie.“Daarbij komt natuurlijk ook nog dat de molens niet op déze plekken hadden hoeven staan als de provinciale politiek wat meer lef had getoond. Wat wij merken is dat de regeringspartijen in provinciale staten heel hard boe-roepen over deze plannen, maar op het moment dat ze er invloed op uit kunnen oefenen weten ze niet hoe hard ze weg moeten rennen. Ze durfden geen voorkeursvariant te kiezen zodat minister Kamp een beslissing moest nemen. Het is geen geheim dat de coalitie in de staten juist meer windenergie op land wil creëren.“

Groninger Belang twijfelt er niet aan dat veel inwoners een zienswijze zullen indienen. “Als je nu geen zienswijze indient kun je straks niet in beroep tegen het besluit. Bovendien zijn er al voorbeeldzienswijzen van de gemeenten Menterwolde en Veendam beschikbaar. Het kost dus maar weinig moeite. Tijd voor actie!” stelt de partij die hiervoor een actiepagina op haar website heeft geopend. Via www.groningerbelang.nl/windparkN33 is alle informatie gemakkelijk in te zien.
Inwoners moeten zienswijzen voor 10 november insturen.

Menterwolde dient zienswijze in tegen Windpark N33

De gemeente Menterwolde gaat een zienswijze indienen tegen het ontwerp inpassingplan voor het Windpark N33. Het plan voor het windpark wordt voor het grootste deel gerealiseerd in de gemeente Menterwolde en heeft een grote invloed op de dorpen en het landschap. De gemeente heeft stevige bezwaren hiertegen. De impact van dit park is dusdanig, dat het voor deze omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt met name bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de grootte van het gebied. Het college vreest dat het negatieve ruimtelijke, landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor dit gebied zal hebben.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

De gemeente is van mening dat het Windpark N33 het open landschap en het woongenot van de inwoners zal verstoren. Daarbij gaat het om milieuaspecten zoals geluid en om het visuele beeld dat ontstaat. De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. Al eerder heeft de gemeente haar bezwaren tegen deze locatie kenbaar gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan.
Ook het tussentijds toetsingsadvies van de commissie MER is nauwelijks verwerkt in het plan dat nu voorligt en de gemeente vindt dat dit wel moet gebeuren. De commissie MER adviseerde op 13 april 2016 namelijk om enkele opstellingen uit te werken uitgaande van windturbines van circa 4 MW.
Dit sluit ook aan bij het standpunt van de gemeente: wanneer met de best beschikbare technieken en turbineklassen gewerkt gaat worden, zou dit er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook vraagt de gemeente meer oog voor alternatieven, bijvoorbeeld zonne-energie.

Ook belanghebbenden kunnen nog zienswijzen indienen
Tot en met 10 november kunnen belanghebbenden ook zelf een zienswijze tegen het plan indienen. En alleen wie een zienswijze heeft ingediend en als belanghebbende wordt aangemerkt, kan later beroep instellen bij de Raad van State. Wij gaan er vooralsnog van uit dat inwoners van onze gemeente als belanghebbende worden beschouwd.
Een zienswijze opstellen kost tijd en is soms is het lastig om de juiste woorden te vinden. De gemeente heeft een zienswijze gemaakt die inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruiken. De tekst is te downloaden op www.menterwolde.nl of af te halen bij de balie van het gemeentehuis of de steunpunten.

Tussentijds advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport windpark N33 Groningen

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark N33 in de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam tussentijds beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.

windmolensDe onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Economische zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands willen samen een windpark realiseren in Menterwolde, Oldambt en Veendam. Het park ligt langs de N33, van Veendam naar de Rijksweg A7. Het park krijgt een totaalvermogen van minimaal 100 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld. Daarnaast zijn voor het park verschillende vergunningen nodig. Voordat er een besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De minister van Economische zaken heeft de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen. Hierdoor kan de minister het oordeel van de Commissie verwerken in de ontwerpbesluiten.

Het tussentijdse toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de gevolgen van het plan voor de leefomgeving, de natuur, het landschap, de veiligheid en de energieopbrengst. In het rapport zijn zes inrichtingsvarianten beschreven met 23 tot 35 turbines op verschillende locaties. Deze varianten laten zien hoe bij het verdelen van de turbines over het plangebied met al die gevolgen rekening kan worden houden. Hiermee is duidelijk welke keuzes vanuit het oogpunt van milieu voorliggen.

De Commissie adviseert te bekijken of enkele optimalisatiemogelijkheden die nog niet zijn onderzocht, verdere milieuvoordelen opleveren. Het gaat om de toepassing van turbines in de 4 MW-klasse en om alternatieve methoden waarmee nachtelijke hinder door de verlichting van het windpark kan worden verminderd.

Het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn hier te vinden.

‘Geen medewerking verlenen aan realisatie windpark N33’

Groninger Belang wil aanstaande woensdag een motie indienen tijdens de Statenvergadering met de oproep om geen medewerking te verlenen aan de realisatie van windpark N33.

groningerbelang-620x264De motie heeft tot doel dat de provincie al het mogelijke moet doen om de realisatie van Windpark N33 te voorkomen. Waaronder geen medewerking te verlenen aan de vergunningverlening. Het college van GS heeft eerder steken laten vallen om zelf invloed uit te oefenen bij de plaatsing van het windpark door geen voorkeursalternatief aan te geven. Nu komt Minister Kamp met een plan dat vrijwel geen draagvlak heeft.

Als de provincie niet gelukkig is met de lijn van de Minister van EZ inzake de rijkscoördinatieregeling en locatie van Windpark N33 moet zij haar koers gestand doen door het niet verlenen van welke medewerking dan ook aan realisatie van het plan. Daartoe dient de motie van Groninger Belang. Deze motie komt aan de orde bij de bespreking van een brief van Gedeputeerde Staten die een reactie is op het Voorontwerp Inpassingsplan Windpark N33. Bij eerdere bespreking vonden alle Statenfracties deze brief te slap van toon.

Groninger Belang gaat er vanuit dat als de Provincie niet gelukkig is met de plannen zij tot het uiterste zal gaan om de plannen voor Windpark N33 te voorkomen. Deze motie kan daar aan bijdragen. Groninger Belang hoopt dan ook dat andere Statenfracties deze zullen steunen.

Oprichting gebiedsfonds Windpark Delfzijl Noord

Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl krijgen een fonds voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komt. “Het zogeheten gebiedsfonds wordt opgericht om inwoners van deze dorpen mee te laten profiteren van de windturbines op de schermdijk en de Pier van Oterdum,” aldus wethouder Rijzebol. In het fonds wordt door de exploitant van de windturbines jaarlijks 50.000 euro gestort voor de duur van vijftien jaar. En omdat de windturbines vanaf 2015 draaien, is er voor 2016 al een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

Wethouder Rijzebol in het dorp Termunterzijl. Op de achtergrond Windpark Delfzijl Noord

Wethouder Rijzebol in het dorp Termunterzijl. Op de achtergrond Windpark Delfzijl Noord

Voorzitter en leden beheerstichting uit dorpen zelf
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt een stichting opgericht die het fonds gaat beheren. De dorpen dragen vervolgens zelf leden en een voorzitter voor om deel te nemen in de stichting en de bijbehorende beoordelingscommissie. Wethouder Rijzebol: “De oprichting van het gebiedsfonds is in samenwerking met dorpsvertegenwoordigers opgepakt. Het is met recht een fonds van en voor de inwoners. Als gemeente dragen we alleen zorg voor de beheerkosten, zo gaat al het geld dat in het fonds terecht komt uiteindelijk ook daadwerkelijk naar de projecten.”

Eerste inschrijvingsdata en criteria voor projecten
Wanneer de stichting aan het werk kan, maakt zij ook de eerste inschrijvingsdata bekend voor het indienen van projecten. Het fonds ondersteunt uitsluitend projecten die worden gerealiseerd in of nabij de vier dorpen en bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Waar mogelijk dienen de projecten bij te dragen aan duurzame doelen en verbetering van de natuur en haar omgeving. Daarnaast moeten de projecten het maatschappelijk belang dienen en lokaal draagvlak hebben.

error: © Groninger Krant 2016