Category: Landelijk

Presentatie jaarcijfers COA, IND en DT&V

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) was 2016 een jaar waarin de asielinstroom daalde ten opzichte van het piekjaar 2015, maar het was nog steeds een bijzonder druk jaar.


Bestuurders in Nieuwspoort (foto: COA)

Nadat in 2015 vooral veel Syriërs naar Nederland kwamen, meldden zich afgelopen jaar hun nareizende familieleden. Ook kenmerkte 2016 zich door de instroom van mensen uit veilige landen.

Cijfers
De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) was in 2016 met 31.600 bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 (58.900). In ruim eenderde van alle gevallen betrof het Syriërs (34%), gevolgd door Eritreeërs (9%) en Albanezen (5%). Er waren 18.170 eerste asielaanvragen, 1.660 herhaalde aanvragen en 11.810 nareizigers.

Al direct in het begin van 2016 veranderde de asielinstroom van met name Syriërs en Eritreeërs. Circa een kwart van de eerste asielaanvragen werd toen gedaan door mensen uit een veilig land. Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd als er in het algemeen geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling.

Begin 2016 kwamen veel mensen uit Albanië, Servië en Kosovo naar Nederland. Later meldden zich ook mensen uit Marokko en Algerije. Veel van hen waren al elders in de Europese Unie geweest, zodat ze volgens de zogeheten Dublinregels, naar dat land moesten terugkeren om hun asielprocedure te doorlopen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het inwilligingspercentage van asielaanvragen sterk is gedaald van 70% in 2015 naar 54% in 2016.

Lees verder

Veel bewolking en in de middag vooral in het noorden regen

Vandaag is er veel bewolking en in de loop van de dag gaat het in het noorden van het land regenen. In het zuiden blijft het tot in de avond droog en laat zelfs de zon zich nog af en toe zien. Het wordt in het noorden niet warmer dan 10°C terwijl het in het zuidoosten lokaal nog 16°C kan worden. In de avond verplaatst het regengebied zich zuidwaarts en later op de avond maakt het noorden kans op enkele opklaringen. De wind is zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig, langs de kust af en toe krachtig. In de namiddag en avond draait de wind naar west tot noordwest en neemt af.


afbeelding: KNMI

Komende nacht naar donderdag trekt het gebied met wat regen zuidoostwaarts en klaart het van het noorden uit verder op. In het noorden is een enkele bui mogelijk. De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden. De wind is west tot noordwest, matig, aan de kust (vrij) krachtig.

Morgen zijn er vooral aan de kust flinke opklaringen. Landinwaarts ontstaan stapelwolken waarvan een enkele tot een bui uitgroeit. De middagtemperatuur ligt tussen 9 graden in het Waddengebied en 13 lokaal in het zuiden. De wind is noordwestelijk, overwegend matig, aan de kust eerst nog vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied eerst nog krachtig. (Bron: KNMI)

CJIB verwerkt meer dan 9 miljoen (verkeers)overtredingen en misdrijven in 2016

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) publiceert jaarlijks voortaan meer feiten en cijfers over het aantal verwerkte (verkeers)overtredingen online. Er wordt al langer periodiek bericht over de opgelegde verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Gezien de interesse van de media en Wob-verzoeken bekijken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) steeds of meer data direct toegankelijk gemaakt kan worden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de handhaving.


foto: Fotolia

In 2016 heeft het CJIB in totaal 9.721.442 (verkeers)overtredingen en misdrijven verwerkt waarvoor een standaard boete is vastgesteld. Dit wordt de instroom van de feitgecodeerde zaken genoemd. Dit zijn zaken waarin het OM vaste boete-tarieven hanteert. Het merendeel van de in 2016 verwerkte zaken zijn verkeersovertredingen op grond van de Wahv. Maar het gaat ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast. Opsporingsinstanties zoals de politie, leveren deze feitgecodeerde zaken aan bij het CJIB. Hierdoor kunnen deze zaken snel en geautomatiseerd worden verwerkt.

Van alle feitgecodeerde zaken ging het in 2016 om 9.437.717 verkeersboetes. Hierover is 17 januari 2017 al bericht in het jaaroverzicht verkeer 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het OM < link https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/nieuws/2017/01/17/bijna-9-5-miljoen-verkeersovertredingen-geconstateerd-in-2016 >. Verder bestond in 2016 de feitgecodeerde instroom uit 283.725 zaken die als OM-afdoening zijn afgedaan of waarvoor strafbeschikkingen door de politie, en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werden uitgevaardigd.

De instroom van de feitgecodeerde zaken is te vinden onder de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ op de website van het CJIB.

Minder aanwas leerlingen voortgezet onderwijs

In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe. In 2016/’17 vlakte deze groei af, en steeg het aantal leerlingen met nog geen 200 tot bijna 996 duizend. De basisscholen krompen van 2010/’11 tot en met 2016/’17 met gemiddeld ruim 17 duizend leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.


Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016/’17 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018/’19. Gezien het leeuwendeel van deze groep op het voortgezet onderwijs zit, valt op basis hiervan te verwachten dat de leerlingenaantallen op middelbare scholen terug gaan lopen.

Minder scholieren door minder geboorten
Na 2000 is het aantal geboorten geleidelijk gedaald. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs. De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel.

Daling vo-leerlingen in plattelandsgebieden
Van 2015/’16 op 2016/’17 groeiden de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs over het algemeen in grote steden en daalden deze in plattelandsgemeenten. In zeer sterk stedelijke gemeenten nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld met 1,4 procent toe, terwijl de leerlingenaantallen in niet-stedelijke gebieden met 2,2 procent krompen. In de Friese gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld met 12 procent af.

Lees verder

Wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog

De dag begint vandaag met veel bewolking. Er kan wat lichte regen of een lichte bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. In het zuidoosten is de zon vanochtend nog even te zien. In de middag klaart het in het westen breder op. Vanavond neemt in het noordwesten en noorden de bewolking toe en dan kan daar wat regen vallen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 11°C op de Wadden tot lokaal 15°C in het zuiden. Er staat een overwegend matige westelijke wind, in het noordoostelijk kustgebied is de wind eerst nog vrij krachtig. Later in de middag en in de avond neemt de wind langs de kust toe naar vrij krachtig, in het noorden krachtig.


afbeelding: KNMI

Komende nacht is er vrij veel bewolking en kan in het noorden wat lichte regen vallen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in het zuiden tot 8°C in het noorden. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig.

Morgen overdag is er veel bewolking en regent het vooral in de noordelijke helft van het land van tijd tot tijd. In het zuiden is het overwegend droog en laat zelf de zon zich nog even zien. In de avond beweegt het regengebied naar het zuiden en trekken er in het noorden van het land opklaringen binnen. Het wordt in het noorden niet warmer dan 9°C terwijl het in het zuidoosten lokaal nog 16°C kan worden. De wind is zuidwest tot west en is matig tot vrij krachtig, langs de kust af en toe krachtig. (Bron: KNMI)

error: © Groninger Krant 2016