Category: 50+

Leerlingen Obs Klimop portretteren en eten samen met “ouderen”

Alle leerlingen van o.b.s. De Klimop in Ter Apelkanaal zorgen op 24 maart voor een gezellige dag voor de ouderen. Aanleiding hiervoor is het feit dat wij op school burgerschap hoog in het vaandel hebben staan. Binnen onze visie vinden wij het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de maatschappij en de wereld om hen heen. Door deze dag te organiseren leren de leerlingen, plannen, op zichzelf te vertrouwen en oog hebben voor de ander, belangrijke speerpunten binnen onze visie.


Zoals iedereen weet zijn er in Nederland veel eenzame ouderen. Door onze leerlingen in te laten zien dat zij door een klein gebaar werken aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem, hebben wij besloten de pannenkoek-dag en het portretteren van ouderen samen te koppelen als “evenement”. Onze leerlingen nodigen hun eigen opa’s en oma’s uit voor deze ochtend. Onze leerlingen portretteren de ouderen waarbij ze een leuk gesprek hebben.

Rianne Timmermans, directeur van Obs De Klimop: “Wij vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Door dit evenement werken we samen aan een maatschappelijk probleem namelijk ouderen die zich eenzaam voelen. Door een klein gebaar van de kinderen, halen wij ouderen even uit de eenzaamheid en laten we ze voelen dat ze er toe doen. Er is natuurlijk veel plezier tijdens deze ochtend, waar zowel de kinderen als ouderen energie uit opdoen! Alles komt samen in het motto van De Klimop: ‘Samen op weg naar het allerbeste’.

ANBO: wonen, pensioen, zorg en belastingen zijn prioriteiten voor formateur, ongeacht coalitie

Nu de stofwolken van de verkiezingen optrekken is het tijd voor de informatie (de verkenning van mogelijke coalities) en dan de formatie: de daadwerkelijke vorming van de coalitie en het regeerakkoord. Hoewel het best mogelijk is dat de formatie veel tijd zal kosten, is het toch belangrijk om alvast na te denken over de speerpunten voor het komende kabinet. Onze eerste verlanglijst:


Wonen hét thema
Het is broodnodig dat de woningmarkt zich aanpast aan de veranderde eisen van langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent: meer woningen, meer woonvormen én beter ruimtelijke ordeningsbeleid. Er zijn nu te weinig seniorenwoningen, maar er is ook te weinig te kiezen. Het lijkt nu net of er twee keuzes zijn: een eigen woning of wonen in een zorginstelling. Dat kan en moet anders. Bovendien moeten burgers die zich voorbereiden op hun oude dag of op een mantelzorgsituatie ondersteund worden, en niet tegengewerkt worden. ANBO wil een hoge ambtenaar, belast met de samenwerking tussen de ministeries van Volksgezondheid en Wonen.

Doorpakken op pensioenhervoming

De pensioenhervorming moet afgerond worden en bovendien moet er een ei gelegd worden over de AOW. Het kabinet Rutte II heeft zich sinds het pensioenakkoord van 2011 gebogen over een hervorming van het pensioenstelsel. Na een voorlopig advies van de Sociaal-Economische Raad is de beslissing daarover bij een nieuw kabinet belegd. ANBO vindt dat het hoog tijd is om de knoop door te hakken. Wat ons betreft nemen sociale partners en gepensioneerden het voortouw richting een duurzaam bestendig pensioenstelsel. De flexibele AOW is vorige week gestrand, maar dat is wat ons betreft niet het einde van de discussie. ANBO pleit voor een grootschalig onderzoek naar de toekomst van de AOW, waarbij zowel wordt gekeken naar de hoogte als de ingangsdatum.

Maak zorghervoming af

De hervorming van de zorg moet afgemaakt worden: nog meer maatwerk, nog meer persoonsgericht. Wat ANBO betreft zijn er een aantal speerpunten: meer gekwalificeerd personeel in de langdurige zorg en een stevige verandering in de financiering van alle vormen van zorg. Nu zitten er zogeheten perverse prikkels in het systeem: gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp, zorgverzekeraars voor de wijkverpleging en het Rijk voor de Wet Langdurige Zorg, de voormalige AWBZ. Samenwerking wordt niet beloond nu; sterker, deze partijen profiteren financieel van het afwentelen van mensen op elkaar. Dat moet echt anders. De vraag moet zijn: wat is er nodig om mensen zo lang mogelijk zo gelukkig mogelijk te laten leven?

Lees verder

55-plussers minder snel aan de slag dan jongere groepen

Steeds meer werklozen vinden een baan. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar gaan werklozen het vaakst binnen drie maanden aan de slag. Daar staat tegenover dat baanverlies in die groep ook het meest voorkomt. Werkloze 55-plussers komen nog altijd minder snel aan werk dan andere leeftijdsgroepen. Zij zijn naar verhouding vaak langdurig werkloos. Dit meldt het CBS op grond van de nieuwste cijfers.


Elk kwartaal meet het CBS hoeveel mensen die werkloos waren een baan hebben gevonden (baanvinders) en hoeveel werkenden er werkloos zijn geworden (baanverliezers). In 2016 had 7 procent van de werkloze 55-plussers een kwartaal later een baan. Dat is meer dan in de jaren daarvoor, maar het aandeel blijft achter bij dat in de jongere groepen.

Van de werkloze 55-plussers zijn er naar verhouding veel langdurig werkloos. In 2016 hadden bijna zeven op de tien meer dan een jaar geen werk. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien.
Werklozen van 15 tot 35 jaar vonden in 2016 het vaakst binnen drie maanden werk, één op de drie. Bij 35-tot 55-jarigen was dit bijna een op de vijf.

Baanverlies afgenomen
In 2016 waren er bijna 8,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met werk. Daarvan werden er door het jaar heen gemiddeld 90 duizend van het ene kwartaal op het andere werkloos.
Dat kwam het vaakst voor onder 15- tot 35-jarigen, waar gemiddeld 1,7 procent zijn baan verloor. Zowel bij 35- tot 55-jarigen als bij 55-plussers ligt dit percentage ongeveer de helft lager. Na 2008 werd zowel jong als oud getroffen door meer baanverlies, sinds 2014 neemt dit voor beide groepen weer af.

Lees verder

Digitale zorgen voor senioren ondanks inhaalslag

Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij zijn actief op Facebook, regelen hun bankzaken via internet en doen digitaal belastingaangifte. Dat is goed nieuws, want onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Toch blijven er ook zorgen over de digitale aansluiting van senioren, stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB.


In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen dat KBO-PCOB liet uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, van bijvoorbeeld een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft bij vier van de tien senioren regelmatig problemen.

Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Door de recente decentralisatie van zorgtaken bijvoorbeeld, moeten zij hun zorg en ondersteuning voor een groot deel via de gemeente regelen. Gemeenten kiezen hierbij steeds vaker voor aanvragen via de digitale snelweg. Een zekere mate van digitale basisvaardigheden is hierbij een vereiste.

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

Lees verder

65-plussers hebben minste vertrouwen in Tweede Kamer

Van de 12,9 miljoen stemgerechtigden bij de komende verkiezingen is 24 procent 65 jaar of ouder. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 was dit 22 procent. Opkomst, partijkeuze en vertrouwen in de politiek variëren sterk naar leeftijd, blijkt uit nieuwe analyses. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen van diverse nieuwsmedia.


foto: Fotolia

De toename van het aantal 65-plussers gaat gepaard met een afname van het aantal 35- tot 65-jarigen. De sterke groei van het aantal 65-plussers is het effect van de naoorlogse babyboom, die liep tot 1955. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden alleen de babyboomers uit 1946 en 1947 (grotendeels) de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben ook alle personen geboren tot 1952 deze leeftijd bereikt, en daarmee bijna de helft van de hele babyboomgeneratie.

Opkomst 65-plussers in 2012 het hoogst
Bij de verkiezingen in 2012 heeft naar eigen zeggen 86 procent van de 65-plussers gestemd, aanzienlijk meer dan de 71 procent stemmers onder jongeren tot 35 jaar. Hoe ouder de stemgerechtigde, hoe groter de kans dat hij of zij stemt.

De gegevens over stemgedrag, politieke voorkeur en vertrouwen in 2012 zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in de periode 2012–2015 onder 30,6 duizend personen is uitgevoerd. Hiermee worden geen uitspraken gedaan over het stemgedrag bij de komende verkiezingen.

Leeftijd is niet alleen van invloed op het opkomstpercentage, maar ook op de partijkeuze. Zo trokken 50Plus en het CDA in 2012 relatief de meeste oudere stemmers, D66 en PVV de meeste jongeren. GroenLinks en de SP trokken destijds in verhouding de meeste stemmen onder de mensen van middelbare leeftijd (35 tot 65 jaar, 62 procent).

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016