Category: Dossier aardbeving

Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen van start

De monumentale schoorsteen bij kindcentrum Vosholen in Hoogezand wordt aardbevingsbestendig gemaakt. De werkzaamheden starten in april. De schoorsteen wordt in onderdelen gedemonteerd. De pijp komt terug op een nieuw fundament, met stevige verankering voor trekstangen in de schoorsteen. Ondertussen gaan de berekeningen voor het aardbevingsbestendig maken van de school door. Een definitieve oplossing laat nog enkele maanden op zich wachten.


Vertraging bouw door aardbevingen
Na eerdere vertraging door gesprekken met de NAM over aardbevingsbestendig bouwen en faillissement van de aannemer, kwam in het najaar van 2016 aan het licht dat de constructie van het kindcentrum rekenfouten bevat. Het college van B&W heeft toen besloten de bouw tijdelijk stil te leggen, om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het gebouw veilig te maken. Vooral het toepassen van richtlijnen voor het aardbevingsbestendig bouwen is sindsdien erg complex gebleken. Van verschillende partijen kwam een verschillend advies. Om een goed en onafhankelijk oordeel te krijgen, heeft ingenieursbureau Sweco onlangs de opdracht gekregen te berekenen hoe de school aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Het maken van deze berekeningen duurt tot en met mei. Het college kan dan meer duidelijkheid geven over de planning van de bouw.

Wethouder Drenth: “Het is ontzettend vervelend voor alle gebruikers dat het zo moeilijk is om de gemaakte fouten recht te zetten. De veiligheid van de kinderen is het belangrijkst. De bouw duurt veel langer dan alle betrokkenen dachten, maar uiteindelijk komt in De Vosholen een mooi kindcentrum met een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning.”

Schoorsteen
De werkzaamheden op de bouwplaats voor het versterken van de schoorsteen starten vanaf medio april. Deze werkzaamheden duren ongeveer tien weken. De NAM draagt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de schoorsteen. Aangezien het half afgebouwde kindcentrum zich tussen de schoorsteen en de omwonenden bevindt, zal het voor hen wel zichtbaar zijn, maar is hier weinig overlast van te verwachten. Er zal een aantal keren transport zijn van bouwmateriaal en materieel.

‘Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning’

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OvV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OvV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.


Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

SodM reageert op OvV publicatie ‘aardbevingsrisico’s in Groningen, stand van zaken opvolging aanbevelingen

Het Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) reageert op figuur 2 in de OvV publicatie ‘aardbevingsrisico’s in Groningen, stand van zaken opvolging aanbevelingen.


SodM ziet toe dat de winning, de opslag en het transport van delfstoffen, zoals olie, gas en zout, veilig zijn voor mens en milieu. Ik hecht daarbij sterk aan feiten en dat deze juist worden weergegeven. In dat kader reageer ik op figuur 2 in uw publicatie ‘Aantal en kracht van de aardbevingen in het Groningenveld (1986 — 2016)’ en de begeleidende tekst boven de figuur.

Door de manier waarop de gegevens worden gepresenteerd kan een verkeerd beeld ontstaan van de feitelijke ontwikkeling van het aantal aardbevingen. De figuur suggereert ten onrechte dat het aantal bevingen niet is afgenomen in de afgelopen jaren. U stelt in de tekst van uw publicatie ‘het is nog te vroeg om vast te stellen wat het precieze effect van het verlagen van het productieplafond op het aardbevingsrisico is’. Ik kan me vinden in uw verwoording ‘het precieze effect’ maar figuur 2 kan geen onderbouwing leveren voor uw stelling.

Laat ik een en ander kort toelichten.

Figuur 2 in uw publicatie toont een zeer sterke toename van het aantal bevingen met magnitude 0,1 — 1 tussen 1993 en 2016. Met name in 2015 en 2016 neemt het aantal bevingen in deze magnitude klasse zeer sterk toe. Ik wijs u er echter op dat voor 2015 bevingen met een magnitude lager dan 1,3 op de Richter schaal onvoldoende geregistreerd konden worden vanwege het in omvang beperkte seismisch meetnetwerk. In de loop van 2014 en 2015 vond uitbreiding van het seismisch meetnetwerk plaats. Vanaf midden 2015 worden alle bevingen met een magnitude boven de 0.6 waargenomen. Dat leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal registraties van bevingen met magnitudes tussen 0,6 en 1.3. Deze toename is toe te schrijven aan verbetering van het meetnetwerk.

Lees verder

Sandra Beckerman van de SP stelt Kamervragen

SP Kamerlid Sandra Beckerman heeft gisteren vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de NAM toch meepraat over het nieuw op te stellen
schadeprotocol.


foto: SP – Sandra Beckerman

Het Kamerlid van de SP wil weten hoe de minister het bericht beoordeelt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mogelijk wel meepraat over een nieuw op te stellen schadeprotocol. Ze vraag tevens of de minister denk dat deze berichten de Groningers het vertrouwen geven dat er ook daadwerkelijk een beter en onafhankelijk schadeprotocol komt en of de minister ook van mening is dat de belangrijkste voorwaarde waaraan het nieuwe systeem voor schadevaststelling en -afhandeling moet voldoen, het terugwinnen van maatschappelijk draagvlak en vertrouwen moet zijn.

Beckerman wil graag van de minister weten of deze wil ingrijpen en de overleggen met NAM wil opschorten. Met betrekking tot de voorwaarden vraag Beckerman zich af of de minister of de NAM vooraf voorwaarden hebben gesteld waaraan het nieuwe systeem voor schadevaststelling en -afhandeling moet voldoen en of het proces volledig open wordt.

Sandra Beckerman zit sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in de Tweede Kamer en heeft wonen, leefbaarheid, krimp, energie en gaswinning in haar portefeuille.

 

Werkzaamheden locatie Warffum

NAM wint al zo’n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd.


Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het benodigde materiaal naar de locatie toegebracht, en na afloop van het onderhoud weer afgevoerd. De daadwerkelijke werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag. NAM doet er alles aan om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo wordt het aantal transportbewegingen geminimaliseerd en geluidsoverlast zoveel als mogelijk voorkomen.

De installatie op locatie moet drukvrij gemaakt worden waardoor een verhoogde vlam in de fakkelinstallatie te zien is. Dit drukvrij maken is nodig om veilig aan de installatie te kunnen werken. De onderhoudswerkzaamheden worden tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de installatie midden mei weer in bedrijf genomen. Om het benodigde materiaal naar de locatie te brengen, zullen extra transporten plaatsvinden. De rijroute is afgestemd met de gemeente en zal de woonkernen vermijden en er zal langzaam gereden worden.

error: © Groninger Krant 2016