Category: Dossier Ring Zuid

Wijziging Tracébesluit maakt uitvoering extra wensen Aanpak Ring Zuid mogelijk

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ‘Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2, Wijziging 2017 (OWTB-2017), vastgesteld. Hiermee is het realiseren van twee van de drie extra wensen voor het ontwerp van de zuidelijke ringweg in Groningen weer een flinke stap dichterbij gekomen. Het gaat om een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Met de ondertekening van het OWTB-2017 worden deze wensen planologisch mogelijk gemaakt.


foto: Mike Tomale – Ring Zuid

In het contract met Combinatie Herepoort is nog een derde extra wens opgenomen: een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze ‘Esperantotunnel’ verbindt de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar en is belangrijk voor de fietsstructuur. Om deze wens planologisch te regelen, is een omgevingsvergunning nodig. Combinatie Herepoort heeft deze vergunning inmiddels aangevraagd.

Voorwaarden
De drie wensen pasten oorspronkelijk niet in het budget en zijn daarom ook niet meegenomen in het Tracébesluit van 2014. Om de wensen alsnog te realiseren is een wijziging op het Tracébesluit van 2014 nodig. De extra wensen zijn opgenomen in het contract met aannemer Combinatie Herepoort. Zij realiseert deze extra wensen onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat ruim een jaar na gunning geen sprake is van onevenredig grote tegenvallers. De tweede voorwaarde is dat de planologische procedures tijdig zijn doorlopen. Met het vaststellen van het OWTB-2017 voldoet de projectorganisatie aan deze tweede voorwaarde.

Effecten voor het milieu
Voor het OWTB-2017 is onderzocht wat de effecten van de wensen zijn op de omgeving, vergeleken met de Milieueffectrapportage (MER) van het oorspronkelijke Tracébesluit uit 2014. Met de wens ‘volledige aansluiting Europaweg’ gaat de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de stad er sterk op vooruit. Door gebruik te maken van dubbellaags ZOAB-fijn, treedt er geen effect op voor het verkeersgeluid. Ook de verkeersveiligheid verbetert, omdat de routebepaling voor weggebruikers gemakkelijker wordt. Verder zijn er maatregelen nodig om de vliegroute van de gewone dwergvleermuis te behouden. Er worden 12 bomen en 3.271 m2 houtopstand gecompenseerd bij knooppunt Westerbroek. Bij de wens voor een groenere aanblik van het Julianaplein gaat het alleen om een verbetering van de vormgeving en om meer groen. Dit heeft geen effect op het verkeer en levert een minimale verbetering voor geluid op. Voor de overige milieuaspecten komen er geen significante verschillen uit de onderzoeken.

Lees verder

Groningen stelt kinderen welbewust bloot aan schadelijke luchtvervuiling

Dat luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid van kinderen, is onomstreden. Wegverkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Moeders woonachtig bij een drukke weg krijgen vaker een te vroeg geboren kind en het geboortegewicht is lager dan normaal. Dit kan leiden tot ernstige ziektes en vroegtijdig overlijden. Kinderen die minder dan 300 meter van een drukke weg wonen of daar naar school gaan, hebben vaker luchtwegklachten en ernstiger astma. Ook hebben ze een slechtere hersenontwikkeling, met als gevolg een lager IQ. Ook volwassenen krijgen ernstige gezondheidsschade van wonen en werken bij een drukke weg, per jaar overlijden in Nederland 4500 mensen door vieze lucht en overlijden 1200 mensen door longkanker, veroorzaakt door luchtvervuiling.


Om deze ernstige gevolgen tegen te gaan heeft de overheid normen vastgesteld voor de luchtvervuiling. De Nederlandse normen, afgeleid van Europese normen, beschermen echter niet tegen gezondheidsschade. De Wereld Gezondheid Organisatie adviseert veel strengere normen, waarmee schade waarschijnlijk wel voorkomen kan worden. Omdat de luchtvervuiling in steden in Nederland tot de hoogste van Europa behoort, adviseren de GGD ’s een afstand van 300 meter tussen een drukke weg (10.000 auto’s per dag) en scholen en kinderdagverblijven. De overheid heeft deze adviezen overgenomen in 2008, maar houdt zich er niet aan. Het Longfonds heeft zojuist een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met het verzoek deze normen echt in acht te nemen.

De Gemeente Groningen lapt al deze normen en adviezen volledig aan zijn laars. De nieuw aan te leggen Ringweg Zuid, een Rijksweg, loopt straks vlak langs scholen en kinderdagverblijven. Zestien scholen en 4 kinderdagverblijven liggen binnen een afstand van 300 van de nieuwe weg, de afstand die de overheid zelf aangeeft als norm. De hoge Nederlandse normen voor luchtvervuiling zullen zeker overschreden worden tussen de “deksels” in het zo geroemde Zuiderplantsoen. Dat mocht van de Raad van State omdat Nederland tot 2015 ontheffing had van de normen en het Tracé besluit genomen werd in 2014. Er is dus toestemming voor een weg, die 40-50 jaar er zal liggen, omdat in 2014 ontheffing van de normen bestond. Dit alles met medeweten van de Gemeente, die toch op zou moeten komen voor de belangen van de inwoners.

Lees verder

Komend weekend werkzaamheden bij spoor Helperzoomtunnel en Esperantokruising, ook ’s nachts

In het weekend van 10, 11 en 12 maart zijn er overdag, ’s avonds en ’s nachts werkzaamheden aan het spoor bij de toekomstige Helperzoomtunnel en op de Esperantokruising. Er rijden dan geen treinen. De werkzaamheden kunnen tot geluidsoverlast leiden in de omgeving. De direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.


Impressie van de toekomstige Helperzoomtunnel (afbeelding: Aanpak Ring Zuid)

Op de locatie van de Helperzoomtunnel worden damwanden geplaatst links en rechts van de plek waar later de tunnel uitgegraven wordt. De werkzaamheden beginnen in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart om 03.00 uur. Dan wordt een deel van de rails en het grind tussen de sporen weggehaald. Zaterdagochtend 11 maart rond 09.00 uur begint het plaatsen van de wanden. Deze wanden bestaan uit losse onderdelen die elk zo’n 9 meter diep de grond in worden getrild. Het plaatsen van de wanden duurt tot halverwege de nacht van zaterdag op zondag. Zondagochtend 12 maart wordt het spoor weer teruggebouwd. Eerst wordt de grond aangetrild, dan wordt de rails weer teruggeplaatst, aan elkaar gelast en schoongemaakt. Tot slot worden de hekken weer teruggezet. Dit alles duurt tot maandagochtend 04.30 uur.

Esperantokruising
Bij de Esperantokruising wordt dit weekend ruimte gemaakt voor het verplaatsen van de hoogspanningskasten later dit jaar. Dit is nodig als voorbereiding op het verdiept aanleggen van de zuidelijke ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. De werkzaamheden beginnen in de nacht van vrijdag 10 maart op zaterdag 11 maart. Van 02.00 uur tot ongeveer 06.00 uur ’s ochtends wordt ruim 90 meter spoorrails weggehaald. Het gaat om de rails aan de kant van de Verlengde Willemstraat die eindigen bij het stootjuk vlakbij de overgang. Deze werkzaamheden veroorzaken veel geluid, omdat hiervoor de rails doorgezaagd wordt. Vanaf zaterdag 06.00 uur worden de spoorrails en een stuk bovenleiding verwijderd en afgevoerd via het spoor. Deze werkzaamheden duren tot zaterdag 11 maart 17.00 uur. Nadat het werk aan de hoogspanningskasten klaar is, wordt het spoor weer teruggebouwd. Al het verkeer kan de overweg gewoon gebruiken. Wel moet er af toe kortdurend op de overweg worden gewerkt. Dan zijn de spoorbomen gesloten. Voor de veiligheid zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Lees verder

Werkzaamheden nieuwe op- en afrit voor bussen bij P+R Hoogkerk gestart

Bij P+R Hoogkerk gaat Combinatie Herepoort een nieuwe aansluiting op de A7 maken voor bussen. De voorbereidende werkzaamheden zijn vandaag gestart. In oktober 2017 is de aansluiting klaar.


Plattegrond met de nieuwe op- en afrit voor de bus bij P+R Hoogkerk. (afbeelding: Aanpak Ring Zuid)

P+R Hoogkerk is een van Park+Ride-terreinen langs de invalswegen naar de stad Groningen. Op deze terreinen kunnen automobilisten hun auto parkeren en met de bus verder reizen naar de binnenstad of andere belangrijke bestemmingen in de stad. Groningen Bereikbaar stimuleert het gebruik van de P+R-terreinen om de verkeersdrukte in de spits te verminderen. Dat is vooral van belang als na de zomer de ombouw van de zuidelijke ringweg van start gaat.

Betere route
Het vele busverkeer dat P+R Hoogkerk aandoet, moet nu via een omslachtige route van het P+R-terrein naar de A7 rijden, en omgekeerd. Om deze routes voor de bus te verbeteren en te verkorten, krijgt de bus een eigen op- en afrit op de A7. De nieuwe op- en afrit komen ter hoogte van de Eemsgolaan en zijn niet bedoeld voor ander verkeer.

Planning
Combinatie Herepoort start met onder meer het weghalen van struiken en groen en het aanbrengen van grond. Deze voorbereidende werkzaamheden duren vier tot zes weken, afhankelijk van het weer. Daarna is er een periode van zo’n drie maanden waarin de grond onder de toekomstige op- en afrit kan inklinken. Er zijn dan geen werkzaamheden. Half 2017 worden de oprit en de afrit aangelegd. Dit duurt ongeveer twaalf weken. Tot slot moeten de op- en afrit geasfalteerd worden. Dit gebeurt naar verwachting na de zomervakantie, op vier avonden en nachten. Het verkeer op de A7 heeft dan één rijstrook beschikbaar. De nieuwe busop- en afrit worden uiterlijk oktober 2017 in gebruik genomen.

De werkzaamheden zorgen naar verwachting niet of nauwelijks voor hinder. Het bouwverkeer maakt gebruik van de busbaan.

Belangrijkste veranderingen door Aanpak Ring Zuid op een rij

De plannen voor Aanpak Ring Zuid gaan definitief door, zoals eerder bericht op deze site. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Aanpak Ring Zuid heeft ze voor u op een rijtje gezet van west naar oost. 


1. Betere aansluiting op Ring West
Als je vanuit Drachten naar de westelijke ringweg rijdt (of omgekeerd), hoef je niet meer via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn. (Afbeelding 1.)

2. Vrijheidsplein sneller te passeren
Op het Vrijheidsplein, bij de Gasunie, kun je straks altijd doorrijden. Vanuit welke richting je ook komt. Elke verkeersstroom krijgt zijn eigen rijbaan. De verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen. (Afbeelding 2.)

3. Zonder verkeerslichten doorrijden op Julianaplein
De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Hierdoor kun je als automobilist gewoon doorrijden.(Afbeelding 3.)

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016