Category: Provincie

Partij voor het Noorden en PVV inzake schriftelijke vragen begroting 2017 gemeente Haren

De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid hebben kennisgenomen van de goedkeuring van de Begroting 2017, door de Provincie Groningen, van de gemeente Haren op 21 maart jl. Dit in het kader van het financieel Ahri-toezicht. In uw goedkeuringsbrief van 21 maart 2017 aan de gemeente Haren heeft u een aantal opmerkingen/kanttekeningen geplaatst. Bij vrijwel elke opmerking of kanttekening, die u heeft geplaatst heeft de gemeente Haren een duidelijk weerwoord of is er sprake van een interpretatieverschil. In sommige gevallen zou zelfs sprake zijn van een misverstand of vergissing van de Provincie Groningen, volgens de Gemeente Haren.


foto: provincie Groningen

Ook waren de media wederom eerder op de hoogte van uw communicatie richting de gemeente Haren, dan de gemeente Haren zelf. Dit roept bij de zowel de Partij voor het Noorden als de Partij voor de Vrijheid een aantal vragen op:

1) Hoe kan het dat de media weer eerder op de hoogte waren van de inhoud van de brief die de Provincie op 21 maart jl. verstuurde inzake de goedkeuring van de begroting 2017, dan de gemeente Haren zelf? Kan het College een verklaring hiervoor geven?
2) De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid krijgen de indruk dat er relatief lang is gewacht met de beoordeling van de begroting 2017 van de gemeente Haren. Bij andere Groningse gemeenten wordt doorgaans ook niet gewacht tot de voorlopige jaarcijfers van 2016 bekend zijn. Kan het College aangeven waarom de Provincie pas op 21 maart 2017 naar buiten kwam met de
goedkeuring van de begroting 2017?
3) Volgens de Provincie Groningen was van de vastgestelde bezuinigingen 2015 100.000 euro niet gerealiseerd. Volgens de gemeente Haren zijn alle bezuinigingen 2015 en 2016 gerealiseerd. De conclusie berust op een vergissing en een misverstand volgens de gemeente Haren. Deelt het College van Gedeputeerde Staten deze vergissing en dit misverstand? En zo ja, hoe kunnen deze vergissing en dit misverstand zijn gemaakt? En heeft deze vergissing en dit misverstand nog invloed gehad op het besluit van het College van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor de keuze van opheffing van de gemeente Haren in 2019?
4) Op de jaarrekening 2016 zou er volgens de Provincie Groningen sprake zijn van een (fors) nadelig saldo. Navraag bij de gemeente Haren leert dat er sprake is van een nadelig saldo van circa 0,3 miljoen euro. Van welk bedrag ging het College van gedeputeerde Staten uit voor wat betreft de voeding van de algemene reserves? En is een tekort van 0,3 miljoen euro onoverkomelijk volgens het College?

Lees verder

VVD steunt conclusies en aanbevelingen Onderzoeksraad

De regering moet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) overnemen. Dat zegt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD-Statenfractie in Groningen, na aanleiding van het onderzoek dat door de OVV is uitgevoerd naar de aardbevingsproblemen in Groningen.


Mirjam Wulfse (foto: VVD)

De OVV heeft goed werk geleverd. Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en de conclusies zijn pittig maar duidelijk. Zo oordeelt de OVV dat de betrokken partijen er niet in zijn geslaagd om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen. ‘’Nadat in 2013 duidelijk is geworden wat de keerzijde van de gaswinning in Groningen is, is er veel in gang gezet om de gedupeerden te compenseren. Door de omvang en complexiteit van de problemen is er een oerwoud van instanties en regelgeving ontstaan. Voor elk probleem een ander loket en procedure, dat is om gek van te worden. Kleine schades moeten gewoon snel afgehandeld kunnen worden’’, aldus Mirjam Wulfse.

NAM buiten schadeafhandeling
De VVD wil dat het vertrouwen in een goede en snelle afhandeling van schade wordt hersteld. Volgens Wulfse betekent dat in de eerste plaats dat de NAM buiten dit proces gehouden wordt en een hoofdrol voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die onafhankelijk beslissingen kan nemen. De rol van het Centrum Veilig Wonen moet beperkt blijven tot de uitvoering volgens de VVD. Wulfse: ‘’Het herwinnen van vertrouwen valt of staat bij een onafhankelijke procedure. Maar ook wanneer de NAM op afstand is gezet valt er nog veel te verbeteren. De houding van de overheid moet erop gericht zijn om gedupeerden te helpen. Dat betekent dat er een nieuw en eenvoudig schadeprotocol moet komen, een nieuwe opkoopregeling, maar ook dat je bewoners na een beving actief benadert en helpt’’.

Samenhangende aanpak
Ook pleit de VVD voor een overkoepelende visie en aanpak voor een krachtige toekomst van de provincie. Wulfse: ‘’Er is nog veel nodig om alle gevolgen van de gaswinning ongedaan te maken.
Er staat ons een enorme hersteloperatie te wachten. Denk aan de krimpregio’s, het toekomstbestendig bouwen, de energietransitie en een duurzame economie. Het is een gigantische uitdaging, die ons tegelijk veel kansen biedt. We moeten ons afvragen hoe wij willen dat Groningen er over tien tot vijftien jaar uitziet en daar vanuit een samenhangende visie naar toewerken. Als wij daar in slagen kunnen we in de toekomst een toonaangevende provincie zijn.
Dat is ons doel’’.

‘Grondslag herindeling Haren weg!’

De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de goedkeuring door de Provincie Groningen van de begroting van de gemeente Haren 2017 en is van mening dat de Provincie wederom laat zien dat haar collegeakkoord met het sleutelwoord ‘vertrouwen’ in ieder geval niet geldt  voor  de inwoners en het bestuur van de gemeente Haren.


Volgens Partij voor het Noorden heeft de gemeente Haren met de goedkeuring van de begroting 2017 aangetoond zelfstandig te kunnen blijven. Het zou de Provincie Groningen daarom sieren om een keer toe te geven dat de gemeente Haren op de goede weg is. “De Provincie blijft echter zeuren dat de haalbaarheid van bezuinigingen in Haren niet vast te stellen is.”, geeft Be Zwiers aan. “Wederom stelt de Provincie daarmee haar eigen College akkoord ter discussie waarin vertrouwen het sleutelwoord was.”

‘Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen’ is de titel van het College akkoord van de Provincie Groningen. “Woorden zonder enige waarde voor in ieder geval de inwoners en het bestuur van de gemeente Haren.” Aldus Be Zwiers, fractievoorzitter Partij voor het Noorden

Partij voor het Noorden heeft vragen over het revolverend fonds

Op 17 februari is de Stichting Revolverend Fonds Groningen van start gegaan. De Stichting Revolverend Fonds is een maatschappelijk fonds opgericht door de Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. In totaal is € 25 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van projecten. Partij voor het Noorden heeft enkele vragen m.b.t. de totstandkoming en samenstelling van het bestuur van deze stichting.


foto: Fotolia

Het bestuur van het fonds bestaat uit : Mevrouw T. Siertsema (voorzitter) ,mevrouw H. Sanders (secretaris) en de heer J. Cooijmans (penningmeester).

Partij voor het Noorden vraagt zich af op welke wijze de bestuursleden van de nieuwe stichting revolverend fonds Groningen zijn geselecteerd en of de voorzitter tevens fondsmanager van de Stichting revolverend fonds Groningen is. Volgens de partij bestaat er de mogelijkheid van oververtegenwoordiging van zorgbestuurders binnen het bestuur en vraagt zich af in hoeverre zijn de 3 aandachtsvelden, leefbaarheid, zorg en energie qua kennis goed zijn verdeeld over deze drie bestuursleden.

Tevens is Partij voor het Noorden van mening dat overheidsinvesteringen transparant moeten zijn. De apparaatskosten voor de nieuwe stichting bedragen 600.000 euro op jaarbasis. Niet duidelijk is of  de bestuurders een salaris of bestuurdersvergoeding ontvangen. Ook zou er een kans kunnen bestaat op kruisbestuiving met betrekking tot de aandachtsvelden leefbaarheid, zorg en energie, gezien de maatschappelijke achtergronden van de bestuursleden.

Lees verder

Partij voor het Noorden: Schriftelijke vragen GS, EU subsidies snel internet op platteland

De Partij voor het Noorden heeft vanmorgen schriftelijke vragen ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Groningen. De vragen hebben betrekking op EU subsidies voor snel internet.


Volgens Partij van het Noorden  heeft in de Poolse regio Wielkopolska de EU maar liefst 85 % bijgedragen in een publiek/private samenwerking voor snel breedband internet. De Partij voor het Noorden is benieuwd hoe en welke pogingen de Provincie Groningen heeft gedaan om een beroep te doen op EU gelden.

De ontwikkeling van snel internet op het Groningse platteland komt maar moeizaam van de grond, terwijl de EU miljarden ter beschikking stelt voor dergelijke projecten.

Vragen:

1) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe en of de Provincie Groningen heeft geïnformeerd naar de subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten. En wordt er druk uitgeoefend op Europa om gelden beschikbaar te stellen voor snel Gronings internet?

2) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI de zgn. Juncker gelden). Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of de Provincie Groningen
ook geïnformeerd heeft naar deze subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse platteland? En zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016