Huurovereenkomst De Noordsuythoeve ondertekend

Het college van B&W van de gemeente Menterwolde en de stichting MFC De Noordsuythoeve hebben ingestemd met de huurovereenkomst van multifunctioneel centrum De Noordsuythoeve in Noordbroek. Vandaag ondertekenden burgemeester Rein Munniksma van de gemeente en Johan Hettinga (voorzitter) samen met Gert Hilbolling (secretaris) van het stichtingsbestuur, de huurovereenkomst. Op haar beurt sluit de stichting een overeenkomst met de beheerder.


De afgelopen periode hebben de gemeente en initiatiefnemers uit het dorp Noordbroek constructief met elkaar gesproken. Het resultaat hiervan is dat de gemeente en de nieuw opgerichte stichting MFC De Noordsuythoeve overeenstemming hebben over de exploitatie van De Noordsuythoeve. Deze overeenstemming is uitgewerkt in de huurovereenkomst en een subsidiebeschikking voor het jaar 2017.

Zowel de gemeente als de stichting verplichten zich hiermee om zich maximaal in te spannen voor een succesvolle samenwerking. Beide partijen hechten er daarbij grote waarde aan om zich transparant en open op te stellen naar de inwoners van de betrokken dorpen. Het MFC is er immers niet alleen voor de inwoners, maar het is juist ook van de inwoners.

De Noordsuythoeve biedt onderdak aan een school, kinderopvang, een peuteropvang, fysiotherapie, een diëtiste, sportverenigingen, bibliotheek en het fungeert als dorpshuis. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door verschillende, veelal culturele verenigingen en is er een dorpsinformatiepunt, van waaruit nauw samengewerkt wordt met het sociaal team Menterwolde. Het is daarmee een locatie die voor de inwoners van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek waardevol is en die bijdraagt aan een goede leefbaarheid binnen de gemeente.

Campagne “Gratis bewegen, gewoon doen!” van start

Woensdag 12 april starten basisschoolkinderen uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk met de campagne “Gratis bewegen, gewoon doen”. Kinderen van de Pendinghe, de Bekenkampschool, Bisschop Bekkerschool en de Wegwijzer plakken de eerste voetstapstickers. Deze stickers leiden naar een trap, een sporthal, een watertappunt of een andere plek waar kinderen kunnen bewegen. Ook doen de kinderen mee aan een Oud Hollands spelletjescircuit.


foto: Fotoliakind

Kinderen in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk willen graag meer bewegen, maar weten soms niet hoe en waar ze dat moeten doen. De partners van Groningen Fit willen met behulp van de campagne kinderen inspireren om de wereld te zien als een grote speeltuin.

Gratis bewegen, gewoon doen
De campagne laat kinderen zien dat je voor bewegen en sport geen duur abonnement hoeft af te sluiten. Bewegen is leuk en kan altijd en overal. Je moet er soms andere keuzes voor maken. Fiets je met andere kinderen mee naar school of laat je je brengen met de auto? Speel je nog een potje voetbal online, of is het tijd voor een rematch op straat?

De basisschoolkinderen uit de drie wijken denken mee over een sportieve inrichting van de omgeving. Naast het plakken van voetstapstickers, spuiten de kinderen hinkelpaden op stoepen en werken ze mee aan de sportieve inrichting van diverse schoolpleinen.

Groningen Fit
Groningen Fit is de Groningse vertaling van de landelijke aanpak rondom ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). Groningen Fit streeft naar een samenleving waarin alle kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is. Naast de gemeente werken o.a. onderwijs-en welzijnsorganisaties, Bslim, kinderdag- opvang, jeugdgezondheidszorg en lokale ondernemers samen binnen Groningen Fit. Gezamenlijk vragen deze organisaties meer aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging.

Lees verder

Groot waterstofproject met duizenden zonnepanelen

Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Hiervoor starten zij een pilotproject (HyStock) dat tot doel heeft om een power-to-gas installatie bouwen; de eerste in Nederland met een capaciteit van 1 Megawatt of meer. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Hiermee willen de Gasunie-dochters de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.


Waterstof als energiedrager
EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending (provincie Groningen) een grote rol in een duurzame energievoorziening. Henk Abbing, directeur EnergyStock hierover: “Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die dat op grote schaal betrouwbaar kan. Met waterstof kan dat wel. In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.” Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt.

Van energiemanagement naar energietransitie
EnergyStock voert, als eigenaar van de aardgasbuffer, een energiemanagementprogramma uit waarmee ze haar energiegebruik wil verminderen en vergroenen. Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein. “Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof. Nederland loopt hierin achter op bijvoorbeeld Duitsland waar ze verder zijn met wind en zon. Ook in Nederland begint het aandeel hernieuwbare energie toe te nemen. We willen ervaring opdoen over het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn straks aangesloten op duurzame elektriciteit uit Scandinavië en Duitsland. EnergyStock heeft opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie. Samen met Gasunie New Energy willen we ervoor zorgen dat alle kostbare duurzame energie gebruikt wordt en er geen duurzame energie verloren gaat.”

Lees verder

Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen van start

De monumentale schoorsteen bij kindcentrum Vosholen in Hoogezand wordt aardbevingsbestendig gemaakt. De werkzaamheden starten in april. De schoorsteen wordt in onderdelen gedemonteerd. De pijp komt terug op een nieuw fundament, met stevige verankering voor trekstangen in de schoorsteen. Ondertussen gaan de berekeningen voor het aardbevingsbestendig maken van de school door. Een definitieve oplossing laat nog enkele maanden op zich wachten.


Vertraging bouw door aardbevingen
Na eerdere vertraging door gesprekken met de NAM over aardbevingsbestendig bouwen en faillissement van de aannemer, kwam in het najaar van 2016 aan het licht dat de constructie van het kindcentrum rekenfouten bevat. Het college van B&W heeft toen besloten de bouw tijdelijk stil te leggen, om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het gebouw veilig te maken. Vooral het toepassen van richtlijnen voor het aardbevingsbestendig bouwen is sindsdien erg complex gebleken. Van verschillende partijen kwam een verschillend advies. Om een goed en onafhankelijk oordeel te krijgen, heeft ingenieursbureau Sweco onlangs de opdracht gekregen te berekenen hoe de school aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Het maken van deze berekeningen duurt tot en met mei. Het college kan dan meer duidelijkheid geven over de planning van de bouw.

Wethouder Drenth: “Het is ontzettend vervelend voor alle gebruikers dat het zo moeilijk is om de gemaakte fouten recht te zetten. De veiligheid van de kinderen is het belangrijkst. De bouw duurt veel langer dan alle betrokkenen dachten, maar uiteindelijk komt in De Vosholen een mooi kindcentrum met een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning.”

Schoorsteen
De werkzaamheden op de bouwplaats voor het versterken van de schoorsteen starten vanaf medio april. Deze werkzaamheden duren ongeveer tien weken. De NAM draagt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de schoorsteen. Aangezien het half afgebouwde kindcentrum zich tussen de schoorsteen en de omwonenden bevindt, zal het voor hen wel zichtbaar zijn, maar is hier weinig overlast van te verwachten. Er zal een aantal keren transport zijn van bouwmateriaal en materieel.

Presentatie jaarcijfers COA, IND en DT&V

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) was 2016 een jaar waarin de asielinstroom daalde ten opzichte van het piekjaar 2015, maar het was nog steeds een bijzonder druk jaar.


Bestuurders in Nieuwspoort (foto: COA)

Nadat in 2015 vooral veel Syriërs naar Nederland kwamen, meldden zich afgelopen jaar hun nareizende familieleden. Ook kenmerkte 2016 zich door de instroom van mensen uit veilige landen.

Cijfers
De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) was in 2016 met 31.600 bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 (58.900). In ruim eenderde van alle gevallen betrof het Syriërs (34%), gevolgd door Eritreeërs (9%) en Albanezen (5%). Er waren 18.170 eerste asielaanvragen, 1.660 herhaalde aanvragen en 11.810 nareizigers.

Al direct in het begin van 2016 veranderde de asielinstroom van met name Syriërs en Eritreeërs. Circa een kwart van de eerste asielaanvragen werd toen gedaan door mensen uit een veilig land. Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd als er in het algemeen geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling.

Begin 2016 kwamen veel mensen uit Albanië, Servië en Kosovo naar Nederland. Later meldden zich ook mensen uit Marokko en Algerije. Veel van hen waren al elders in de Europese Unie geweest, zodat ze volgens de zogeheten Dublinregels, naar dat land moesten terugkeren om hun asielprocedure te doorlopen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het inwilligingspercentage van asielaanvragen sterk is gedaald van 70% in 2015 naar 54% in 2016.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016