Tag: A-kwartier

Toekomst A-kwartier, bestemmingsplan Hoornsemeer en TSN in commissies

De toekomst van het A-kwartier waar de prostitutie is verdwenen. Het bestemmingsplan voor het Hoornsemeer dat onder meer een paviljoen in het water bij het Hampshirehotel mogelijk maakt. En de situatie rond thuiszorgorganisatie TSN. Dat zijn een aantal onderwerpen die woensdag 3 februari aan de orde komen in commissies van de gemeenteraad van Groningen.

raadEr zijn komende woensdag drie raadscommissies. De eerste is een korte vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid van 13.00 tot ongeveer 13.30 uur over de gemeentelijke ICT-visie. De agendapunten die oorspronkelijk ook voor 3 februari gepland stonden, verhuizen naar een extra vergadering van deze raadscommissie op woensdag 10 februari. Dan komen het PvdA-initiatiefvoorstel over de aanpak van woonoverlast en het Jaarplan Integrale Veiligheid aan de orde. Aanstaande woensdag 3 februari zijn er verder de raadscommissies Onderwijs en Welzijn over onder meer TSN (aanvang 16.30 uur) en de raadscommissie Ruimte en Wonen over onder het A-kwartier en het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer (aanvang 20.00 uur). Al deze vergaderingen zijn openbaar en ook thuis online live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.

Facebook
In de commissie Financiën en Veiligheid van komende woensdag 13.00 uur staat één inhoudelijk punt op de agenda: de evaluatie van de gemeentelijke ICT-visie. Groningen gebruikt ICT onder meer voor vernieuwing van de relatie tussen gemeente en de Stadjers. Bijvoorbeeld met Twitter en Facebook. “De Groningse Facebook-pagina heeft 13.000 ‘likes’ en scoort daarmee hoog in gemeenteland”, aldus B&W. “Facebook wordt ook gebruikt voor de interactie met burgers.” Het college wil de proef waarbij WOZ-gegevens beschikbaar komen en Stadjers deze kunnen corrigeren uitbreiden naar alle wijken in de Stad.

Thuiszorg
Vanaf 16.30 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Wethouder Ton Schroor geeft hier nadere informatie over de situatie in de thuiszorg. Tijdens de laatste raadsvergadering van woensdag 27 januari maakte hij bekend dat 150 Stadjers zonder thuiszorg van TSN zitten en dat hij maatregelen heeft genomen. Een aantal partijen heeft aangegeven tijdens deze raadscommissie de wethouder en ook overige fracties vragen rond de ontwikkelingen bij TSN te willen stellen. Verder staat de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in De Wijert op de agenda. Daarin komen de hoofdlocatie van basisschool De Tamarisk, een sporthal, kinderopvang en een bibliotheek.

Lees verder

Toekomstvisie A-Kwartier gereed

Bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeenten werken samen aan toekomst A-Kwartier

a-kwartierDe komende jaren transformeert het A-Kwartier tot een vriendelijke binnenstadswijk met groene leefstraten, kleinschalige bedrijvigheid en een mix van bewoners. Deze ambitie is vastgelegd in de Toekomstvisie en richt zich vooral op de Muurstraat, Hoekstraat en de Vishoek, waar met ingang van 1 januari 2016 de prostitutie tot het verleden behoort. Een wijziging van het bestemmingsplan is in werking gezet.

Op 1 januari 2016 sloten de prostitutiepanden in de Muurstraat, de Hoekstraat en de Vishoek. En dat biedt nieuwe kansen voor deze straten van het A-Kwartier. Bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente grijpen deze kansen met beide handen aan.

Intensieve samenwerking
Vooruitlopend op de sluiting is in het A-Kwartier een werkgroep opgericht, waarin werd nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van dit binnenstadsgebied. Wethouder Stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf: “Het is een dynamisch proces waaruit blijkt dat intensief samenwerken met iedereen die erbij betrokken is, een grote meerwaarde heeft. Ik heb respect voor de energie waarmee de buurt gewerkt heeft aan de Toekomstvisie. Een document dat een veelbelovend vooruitzicht schetst voor het A-Kwartier.”

Lees verder

Werkomstandigheden van de dames van het A-kwartier gaan wellicht verslechteren vanwege het verdwijnen van prostitutiepanden A-kwartier.

De Stadspartij vindt het een goede zaak dat het A-kwartier vanaf 1 januari 2016 prostitutievrij zal zijn. Tegelijkertijd maakt raadslid Marjet Woldhuis zich zorgen over het lot van de vrouwen die werkzaam waren in het A-kwartier. Deze vrouwen zullen ergens naar toe moeten gaan en Woldhuis is van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het lot van deze vrouwen. Het zou een goede zaak zijn als we deze vrouwen, net als de buurt waar ze werkzaam waren, een betere toekomst kunnen aanbieden.

prostitutieDaarom vraagt de Stadspartij, middels schriftelijke vragen, of het college van B&W zich hiervoor wil inspannen.

De vrees bestaat dat een deel van deze vrouwen hun werkterrein verplaatsen naar de tippelzone in de Bornholmstraat. Dat zou kunnen betekenen dat de werkomstandigheden van deze vrouwen zullen gaan verslechteren.  Daar waar raamprostitutie vaak regels hebben betreffende hygiëne en condoomgebruik, geldt dit veel minder voor straatprostituees, die bovendien ook in veel gevallen intraveneus drugs gebruiken. Straatprostituees lopen ook vaker ook op beroving, SOA’s en verkrachting, aldus Marjet Woldhuis. .

De Stadspartij vraagt ook aan het college de omstandigheden voor de dames in de tippelzone goed in de gaten te houden en zo nodig maatregelen te nemen.

Sinds 1998 is er weinig veranderd aan het beleid in de tippelzone. Daarom vindt de Stadspartij het tijd worden, los van bovenstaande problematiek, dat er iets gaat verbeteren aan de werkomstandigheden van deze dames. We vragen het college of er middelen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe ‘huiskamer.  De antwoorden van het college kunnen meegenomen in de discussie over het prostitutiebeleid die in december in de raad zal gaan plaats vinden. Om nu al iets te doen dienen we tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 september zal Marjet Woldhuis een motie indienen om de Dug- outs op de tippelzone te voorzien van warmtelampen. Dat zou een mooi gebaar zijn om de schrijnende omstandigheden waar de dames hun werk in moeten verrichten iets te verbeteren! (bron: Stadspartij)

Kinderkunstenaars in het Groningse A-kwartier

Zondagmiddag hebben meer dan dertig kinderen zich creatief uitgeleefd in het Groningse A-kwartier. Dat gebeurde onder leiding van diverse kunstenaars uit de buurt.

De kleine kunstenaars bij hun pas onthulde kunstwerk.

De kleine kunstenaars bij hun pas onthulde kunstwerk.

Liesbeth Weusten organiseerde het evenement ‘Uit de kunst doen’ in het kader van haar project Spelen in Stad met als uitgangspunt de speelplaats op het Sledemennerplein, waar zij zelf met haar kinderen regelmatig komt. Ze wilde die plek graag opknappen en zo kwam het idee om de muren die de speelplek omsluiten te beschilderen. Uiteindelijk werd het een heel evenement, waarmee ze verbinding zocht met de vele kunstenaars die het A-kwartier rijk zijn. Uiteindelijk is het haar gelukt om vijf kunstenaars en diverse vrijwilligers van de kunstacademie en uit de buurt bij elkaar te krijgen om een spetterende kindermiddag te verzorgen. De kunstenaars organiseerden op diverse plekken in het A-kwartier workshops met de kinderen en op de speelplaats werd een muurschildering gemaakt. De gemeente had op verzoek de muurtjes van tevoren al wit gesaust.

Hans de Troubadour

Hans de Troubadour

Vanaf twaalf uur konden de kinderen terecht om te beginnen aan de muurschildering en zich in te schrijven voor twee workshops. Daarna verspreidden de kinderen zich met de kunstenaars over het A-kwartier om creatief aan de slag te gaan onder leiding van een professional. De kleinsten bleven op de speelplaats. Vanaf drie uur was daar ook muziek, onder leiding van Hans de Troubadour met zijn gitaar. Er was limonade, koffie en thee in de gebouwen tegenover het Sledemennerplein, die opengesteld waren door de kunstenaars die daar hun ateliers hebben. Op de tafels op de speelplaats konden kinderen bovendien een kleurplaat maken. Lees verder

Probleemstraten A-kwartier op termijn aantrekkelijke woonbuurt

Dankzij het besluit van de Raad van State in november 2014 mag het college van burgemeester en wethouders per 1 januari 2016 een eind maken aan de prostitutie in het A-kwartier. Hiermee komt een einde aan jarenlange juridische strijd en kan het college plannen ontwikkelen om van het A-kwartier een gevarieerd woonmilieu te maken voor verschillende doelgroepen. Om dit mogelijk te maken wordt het Bestemmingsplan Binnenstad aangepast. Deze aanpassing geldt voor de Muurstraat, Hoekstraat en Vishoek. Voor deze straten heeft de gemeenteraad op 18 februari een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit kan de gemeente ongewenste bouwplannen tegenhouden.

a-kwartierEen leefbaar A-kwartier waar het prettig wonen is. Zonder overlast van drugshandel, criminaliteit en prostitutie. Dankzij het besluit van de Raad van State kan deze gemeentelijke ambitie werkelijkheid worden. De Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat moeten een woningaanbod krijgen voor verschillende doelgroepen zoals singles, gezinnen en ouderen die bewust kiezen voor wonen in de historische binnenstad. Hiermee wordt recht gedaan aan de bijzondere waarde van dit beschermd stadsgezicht: het stratenpatroon is Middeleeuws, de bebouwing stamt voor het grootste deel uit de 19de eeuw. Er staan 10 Rijksmonumenten, 2 gemeentelijke monumenten en 6 toekomstige gemeentelijke monumenten.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016