Tag: aanbevelingen

Dieselgate: eerste resultaten en aanbevelingen

In het op maandag gepubliceerde ontwerp-rapport van de Commissie van onderzoek naar Emissie Meting in de Automotive Sector (EMIS), is opgenomen dat er bewijs is van tekortkomingen bij EU-lidstaten wat betreft de uitstoot bij auto’s. Het rapport en de aanbevelingen zijn opgesteld door co-rapporteurs Jens Gieseke (EPP, DE) en Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). EMIS zal een eerste openbaar debat over de tekst hebben op 12 januari.


De ontwerp-tekst is het resultaat van een 10 maanden durende  intensieve werkzaamheden om de gebeurtenissen te reconstrueren en bewijsmateriaal te verzamelen, met name over de rol van de Europese Commissie en de lidstaten voor en na de auto emissietest schandaal. De ontwerp-tekst richt zich op verschillen tussen de NOx-emissies van dieselauto’s in het laboratorium en op de weg. Ook op het proces van aanpassing van de uitstoot tests om realistische omstandigheden te weerspiegelen. Het rapport bevat gegevens over mogelijk verboden ‘foute’ apparaten en identificeert hiaten in het Europese auto-typegoedkeuring-systeem en tekortkomingen bij de handhaving van de EU-emissiewetgeving in de lidstaten.

De bevindingen zijn gebaseerd op een feitelijke sectie door co-rapporteurs van het Parlement, opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de andere politieke fracties. Het resultaat geeft voor zover mogelijk een compleet beeld van de reeks van gebeurtenissen die zich in september 2015 voordeden bij VW.

Co-rapporteur Gerben-jan Gerbrandy: “Dieselgate zou niet zijn gebeurd als de nationale regeringen en de Europese Commissie naar hun juridische en administratieve verantwoordelijkheden hadden gehandeld. Het wettelijk verbod op de manipulatie van instrumenten is duidelijk. De problemen die door ons onderzoek zijn ontdekt, hebben betrekking op onnodige vertraging van besluitvorming, nalatigheid en wanbeheer.”

Lees verder

Van der Steur neemt aanbevelingen Commissie Oosting over

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) neemt de aanbevelingen over uit het rapport van de Commissie Oosting die onderzoek heeft gedaan naar de ontnemingsschikking met Cees H. en de informatie die daarover aan de opeenvolgende ministers en vervolgens aan De Tweede Kamer is verstrekt. Ook neemt hij de aanbevelingen van de Erfgoedinspectie over. Dit blijkt uit een brief die vandaag  naar de Tweede Kamer is gestuurd.

foto: VVD/Matthijs Idema

foto: VVD/Matthijs Idema

De bewindsman aanvaardt de bevindingen van de Commissie en de beoordelingen die zij daarop heeft gebaseerd. Hij is de Commissie erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht en voor het gedegen rapport dat daarvan het resultaat is.

De Commissie heeft stevige conclusies getrokken over het verleden en de verantwoording die daarover is afgelegd. Door de rapporten van de Commissie en van de Erfgoedinspectie is duidelijk geworden dat er bij de voorbereiding, de totstandkoming en de afwikkeling van de schikkingsovereenkomst en bij de informatieverstrekking daarover aan uw Kamer veel is misgegaan. Van der Steur: ‘Ik betreur dat in hoge mate. Mijn ambtsvoorganger heeft met het aanbieden van zijn ontslag verantwoordelijkheid genomen op het cruciale punt van de informatieverstrekking aan uw Kamer.’

De Commissie heeft met instemming kennis genomen van het verandertraject dat inmiddels in gang is gezet. ‘De bevindingen en aanbevelingen van de Commissie sluiten voor een belangrijk deel aan bij het door mij ingezette verandertraject binnen het ministerie en de organisaties waarvoor ik verantwoordelijk ben. De aanbevelingen zie ik dan ook als ondersteuning van het beleid dat ik op dat punt in gang heb gezet en zij bevestigen het belang daarvan’, aldus Van der Steur.  Het verandertraject richt zich met name op de verdere versteviging van de interne afstemming en coördinatie en de bevordering van de politieke sensitiviteit in alle lagen van de organisatie.

Daarnaast zal de zogeheten incidentenstrategie, die binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gehanteerd bij incidenten, worden geactualiseerd. Dit volgt op de aanbeveling van de Commissie dat in de toekomst in gevallen die in publiek en politiek opzicht onder een vergrootglas liggen, zoals het onderhavige, eerder te kiezen voor extern onderzoek door een onafhankelijke onderzoeker. Dat is in het onderzoek naar de hoogte van het daadwerkelijk overgemaakte bedrag niet gebeurd.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016