Tag: Aanpak Ring Zuid

Wijziging Tracébesluit maakt uitvoering extra wensen Aanpak Ring Zuid mogelijk

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ‘Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2, Wijziging 2017 (OWTB-2017), vastgesteld. Hiermee is het realiseren van twee van de drie extra wensen voor het ontwerp van de zuidelijke ringweg in Groningen weer een flinke stap dichterbij gekomen. Het gaat om een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Met de ondertekening van het OWTB-2017 worden deze wensen planologisch mogelijk gemaakt.


foto: Mike Tomale – Ring Zuid

In het contract met Combinatie Herepoort is nog een derde extra wens opgenomen: een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze ‘Esperantotunnel’ verbindt de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar en is belangrijk voor de fietsstructuur. Om deze wens planologisch te regelen, is een omgevingsvergunning nodig. Combinatie Herepoort heeft deze vergunning inmiddels aangevraagd.

Voorwaarden
De drie wensen pasten oorspronkelijk niet in het budget en zijn daarom ook niet meegenomen in het Tracébesluit van 2014. Om de wensen alsnog te realiseren is een wijziging op het Tracébesluit van 2014 nodig. De extra wensen zijn opgenomen in het contract met aannemer Combinatie Herepoort. Zij realiseert deze extra wensen onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat ruim een jaar na gunning geen sprake is van onevenredig grote tegenvallers. De tweede voorwaarde is dat de planologische procedures tijdig zijn doorlopen. Met het vaststellen van het OWTB-2017 voldoet de projectorganisatie aan deze tweede voorwaarde.

Effecten voor het milieu
Voor het OWTB-2017 is onderzocht wat de effecten van de wensen zijn op de omgeving, vergeleken met de Milieueffectrapportage (MER) van het oorspronkelijke Tracébesluit uit 2014. Met de wens ‘volledige aansluiting Europaweg’ gaat de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de stad er sterk op vooruit. Door gebruik te maken van dubbellaags ZOAB-fijn, treedt er geen effect op voor het verkeersgeluid. Ook de verkeersveiligheid verbetert, omdat de routebepaling voor weggebruikers gemakkelijker wordt. Verder zijn er maatregelen nodig om de vliegroute van de gewone dwergvleermuis te behouden. Er worden 12 bomen en 3.271 m2 houtopstand gecompenseerd bij knooppunt Westerbroek. Bij de wens voor een groenere aanblik van het Julianaplein gaat het alleen om een verbetering van de vormgeving en om meer groen. Dit heeft geen effect op het verkeer en levert een minimale verbetering voor geluid op. Voor de overige milieuaspecten komen er geen significante verschillen uit de onderzoeken.

Lees verder

Belangrijkste veranderingen door Aanpak Ring Zuid op een rij

De plannen voor Aanpak Ring Zuid gaan definitief door, zoals eerder bericht op deze site. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Aanpak Ring Zuid heeft ze voor u op een rijtje gezet van west naar oost. 


1. Betere aansluiting op Ring West
Als je vanuit Drachten naar de westelijke ringweg rijdt (of omgekeerd), hoef je niet meer via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn. (Afbeelding 1.)

2. Vrijheidsplein sneller te passeren
Op het Vrijheidsplein, bij de Gasunie, kun je straks altijd doorrijden. Vanuit welke richting je ook komt. Elke verkeersstroom krijgt zijn eigen rijbaan. De verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen. (Afbeelding 2.)

3. Zonder verkeerslichten doorrijden op Julianaplein
De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Hierdoor kun je als automobilist gewoon doorrijden.(Afbeelding 3.)

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016