Tag: aardbevingsbestendigheid

Voortgang aardbevingsbestendigheid vitale infrastructuur

Gisteren werd tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest de Voortgang aardbevingsbestendig maken van de vitale infrastructuur in het gebied van Waterschap Noorderzijlvest. De Minister van Economische Zaken heeft namens het kabinet meermalen € 100 miljoen, en zoveel meer als aantoonbaar nodig is, toegezegd om de vitale infrastructuur aardbevingsbestendig te maken.

Noorderzijlvest1-9-15Uit de notitie die werd gestuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur kon worden opgemaakt dat de NAM niet echt meewerkte op dit punt en er nog steeds geen van de toegezegde gelden is ontvangen. Ook niet van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Samen met de Nationaal Coördinator (NCG) wordt gekeken hoe de gemaakte afspraken zo snel mogelijk kunnen worden nagekomen. De bevolking van het toch al zo zwaar getroffen aardbevingsgebied mag niet opdraaien voor de bekostiging van werkzaamheden die noodzakelijk zijn vanwege de aardgaswinning.

Respect werd uitgesproken voor de gemeente Groningen en burgemeester Den Oudsten die het wel gelukt was om in relatief korte tijd 68 miljoen van NAM te krijgen voor de versterking van het Groninger Forum.

Het bestuur van waterschap Noorderzijlvest

Volgens Douwe Hollenga van het CDA is niet NAM de werkelijke boosdoener in deze maar de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, daar waren uiteindelijk de afspraken mee gemaakt. Mattheus Gorter van de VVD gaf te kennen dat de invloed die NAM lijk te hebben op Minister Kamp de verantwoordelijkheid is van het ministerie van EZ. Yvonne Morselt van de Partij van de Arbeid vindt dat het risico bij EZ moet liggen en niet bij het Waterschap. Henk Hoiting van Betaalbaar Water gaat zelfs iets verder en stelt de mogelijkheid voor om naar de rechter te stappen om EZ op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en aan de afspraken te houden.

Lees verder

Verkennend onderzoek naar aardbevingsbestendigheid scholen

De gemeente is begonnen met een verkennend onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van 90 scholen. Het gaat hierbij om de scholen die economisch eigendom van de gemeente zijn. Dit schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de gevolgen van de aardbevingen.

kinderopvang schoolHet verkennend onderzoek vindt plaats bij alle basisscholen, een aantal gymlokalen, speciaal onderwijs en kinderdagverblijven die in hetzelfde schoolgebouw zitten. Na de verkenning kijkt de gemeente samen met schoolbesturen welke ingrijpen snel gedaan kunnen worden en welke schoolgebouwen een vervolgonderzoek krijgen. In oktober zijn de uitkomsten van het scholenonderzoek bekend.

Andere scholen
De gemeente heeft ook een aantal gesprekken gevoerd met scholen en kinderdagverblijven waarvan de gemeente geen economisch eigenaar is. Ze behoren tot de 500 gebouwen waarvan de NAM heeft toegezegd het onderzoek naar aardbevingsbestendigheid te betalen.

Voorbeeldgebouwen
Het verkennende onderzoek naar het aardbevingsbestendig maken van exemplarische gebouwen is bijna afgerond. Dit zijn gebouwen waarbij de aanpak als voorbeeld kan dienen voor andere gebouwen in de toekomst. De uitkomsten zijn in de loop van september of begin oktober bekend.

Lees verder

Gemeente start onderzoek naar schoolgebouwen

Zo’n 90 schoolgebouwen in de gemeente Groningen worden de komende maanden onderzocht op aardbevingsbestendigheid. Het gaat hierbij om alle basisscholen, een aantal gymlokalen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente Groningen heeft hiertoe een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven. Doel is een beeld te krijgen van de aardbevingsbestendigheid van de gebouwen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de NAM. De verwachting is dat vlak na de zomer de resultaten beschikbaar zijn.

caspar-4Het college heeft tot dit onderzoek besloten om meer zicht te krijgen op de vraag hoe aardbevingsbestendig gebouwen in de stad Groningen zijn. Alle scholen waarvan de gebouwen economisch eigendom zijn van de gemeente Groningen worden betrokken in het onderzoek.

Voorzorg
De gemeente laat dit onderzoek uit voorzorg uitvoeren. Er is geen reden om aan te nemen dat de schoolgebouwen op dit moment niet voldoende veilig zijn. Maar omdat in het verleden geen rekening met aardbevingen is gehouden, wil de gemeente, met de huidige problematiek in het achterhoofd, inzicht verkrijgen in de staat van de gebouwen. Al eerder besloot het college om dezelfde reden een aantal exemplarische gebouwen in de stad te onderzoeken. Het onderzoek past daarmee in het plan om verschillende soorten gebouwen in de stad te gaan onderzoeken op aardbevingsbestendigheid.

Lees verder

Christelijke basisschool Bedum geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid

 

Om een volledig beeld van het gebouw te krijgen, heeft het gemeentebestuur de school toegevoegd aan de eerste fase van de algehele inspectieronde van ruim 120 scholen in het ‘aardbevingsgebied’. ‘De Regenboog’ telt namelijk drie verdiepingen die voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Daarmee is het gebouw tamelijk uniek. De school wordt nog deze week geïnspecteerd.

bedum

De school wordt bezocht door deskundigen van het VIIA, een samenwerkingsverband van ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV en Visser & Smit Bouw. VIIA gaat in opdracht van de NAM alle schoolgebouwen in de ‘bevingsgemeenten’ inspecteren op aardbevingsbestendigheid.

Onlangs ontstond onder een deel van de ouders onduidelijkheid over de aardbevingsbestendigheid van het uit de 20’er jaren van de vorige eeuw daterende bouwwerk. Voor de directie van de school was dat aanleiding om een bouwkundige het gebouw voor de derde achtereenvolgende keer te laten inspecteren. Dat is dus vorige week gebeurd. Ook deze bouwkundige komt tot de conclusie dat het schoolgebouw ingeval van aardbevingen in beginsel veilig is.

‘De Regenboog’ heeft tot op heden maar in beperkte mate schade geleden door de aardbevingen in de regio.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016