Tag: aardbevingsrisico’s

SodM reageert op OvV publicatie ‘aardbevingsrisico’s in Groningen, stand van zaken opvolging aanbevelingen

Het Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) reageert op figuur 2 in de OvV publicatie ‘aardbevingsrisico’s in Groningen, stand van zaken opvolging aanbevelingen.


SodM ziet toe dat de winning, de opslag en het transport van delfstoffen, zoals olie, gas en zout, veilig zijn voor mens en milieu. Ik hecht daarbij sterk aan feiten en dat deze juist worden weergegeven. In dat kader reageer ik op figuur 2 in uw publicatie ‘Aantal en kracht van de aardbevingen in het Groningenveld (1986 — 2016)’ en de begeleidende tekst boven de figuur.

Door de manier waarop de gegevens worden gepresenteerd kan een verkeerd beeld ontstaan van de feitelijke ontwikkeling van het aantal aardbevingen. De figuur suggereert ten onrechte dat het aantal bevingen niet is afgenomen in de afgelopen jaren. U stelt in de tekst van uw publicatie ‘het is nog te vroeg om vast te stellen wat het precieze effect van het verlagen van het productieplafond op het aardbevingsrisico is’. Ik kan me vinden in uw verwoording ‘het precieze effect’ maar figuur 2 kan geen onderbouwing leveren voor uw stelling.

Laat ik een en ander kort toelichten.

Figuur 2 in uw publicatie toont een zeer sterke toename van het aantal bevingen met magnitude 0,1 — 1 tussen 1993 en 2016. Met name in 2015 en 2016 neemt het aantal bevingen in deze magnitude klasse zeer sterk toe. Ik wijs u er echter op dat voor 2015 bevingen met een magnitude lager dan 1,3 op de Richter schaal onvoldoende geregistreerd konden worden vanwege het in omvang beperkte seismisch meetnetwerk. In de loop van 2014 en 2015 vond uitbreiding van het seismisch meetnetwerk plaats. Vanaf midden 2015 worden alle bevingen met een magnitude boven de 0.6 waargenomen. Dat leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal registraties van bevingen met magnitudes tussen 0,6 en 1.3. Deze toename is toe te schrijven aan verbetering van het meetnetwerk.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016