Tag: aardgasproductie

Over doofpotten, beerputten en bodemloze putten

In de Provinciale Staten van Groningen wordt flink gedebatteerd over de veiligheid van de Groningers in het aardgaswingebied. Het terugdraaien van de aardgasproductie en het afdwingen bij de minister van een snelle en adequate schadeafhandeling voor met name de complexe schadegevallen zouden daarbij prioriteit moeten hebben. Helaas voerde het afdwingen bij de minister van de zogenaamde ‘waardevermeerderingsregeling’ van 4.000 euro voor elke gedupeerde echter de boventoon, terwijl gedupeerden met complexe schade nog steeds op een fatsoenlijke schadeafhandeling of een uitkoopregeling moeten wachten. Het voorstel van Tweede Kamerlid Reinette Klever (PVV) van alweer een jaar geleden om LNG gas te importeren zodat de gaskraan in Groningen per direct fors kan worden dichtgedraaid, en haar pleidooi voor een fatsoenlijke uitkoopregeling werden door geen enkele partij gesteund, omdat het PVV voorstellen betrof. Tweede Kamerlid Jan Vos (PvdA) die beweert dat hij opkomt voor de veiligheid van de Groningers, kwam er onlangs nog rond voor uit dat hij sowieso geen PVV voorstellen steunt. Er worden dus hypocriete (partij)politieke spelletjes gespeeld over de rug van gedupeerde Groningers die daarover nauwelijks worden geïnformeerd.

TonvKesterenDe burgerij is in meerderheid tegen het huidige asielbeleid, maar toch blijven de grenzen wagenwijd openstaan en werken politiek en provinciaal en lokaal bestuur mee aan dit wanbeleid door grote groepen asielzoekers uit voornamelijk islamitische landen op te blijven vangen. Men heeft geen enkele boodschap aan de vele burgers die tegen deze voor Nederland rampzalige ontwikkeling zijn. Steeds meer burgers voelen zich dan ook niet meer vertegenwoordigd door de huidige politiek. De komende jaren kunnen we dus aanzienlijk meer nieuwkomers in onze provincie verwachten. Politiek, politie, openbaar bestuur en zelfs de media verzwijgen of bagatelliseren consequent het feit dat homo’s, christenen, vrouwen en ongelovigen worden bedreigd in de AZC’s, waar dagelijks vechtpartijen, aanrandingen en zelfs verkrachtingen voorkomen.

De massa-immigratie en een decadente EU melken ons land uit. En dat begint de Nederlandse burger in z’n portemonnee te voelen. Door de torenhoge lasten valt het voor de minima en modale gezinnen niet mee om elke maand fatsoenlijk rond te komen. Nederland stevent af op verpaupering en armoede door de massale toestroom van nieuwkomers en de miljarden (inclusief naheffingen) die Nederland jaarlijks aan Brussel betaalt en de financiële garanties die het afgeeft. Een toenemende schuldenlast die de burgers steeds meer gaan voelen, maar die ook nog eens wordt neergelegd bij volgende generaties. En ondanks deze rampzalige gevolgen voor Nederland pleit de Commissaris van de Koning (CdK) in Groningen voor nog meer asielzoekers in onze provincie. Onze CdK spreekt hier niet namens alle Groningers, maar meer namens een politiek correct partijkader van linkse partijen die hun achterban met de dag zien slinken. Zelfs Frans Timmermans (EU commissaris en lid van de PvdA) heeft inmiddels toegegeven dat 60% van de zogenaamde ‘vluchtelingen’ geen asielzoeker is maar op de welvaart afkomt. Dit in tegenstelling tot wat ons dagelijks door de politieke elite, welgestelde ‘Gutmenschen’ en politiek correcte media wordt wijsgemaakt namelijk dat nieuwkomers zijn gevlucht voor oorlog en geweld, dat we onze barmhartigheid moeten tonen en onze portemonnee moeten trekken. De meerderheid van de asielzoekers die naar Europa komen is dus niet gevlucht voor oorlog, maar handelt uit economische motieven. Schandalig dat men dan toch blijft vasthouden aan open grenzen en iedereen welkom blijft heten. Hoe help je Nederland verder naar de knoppen!

Lees verder

Productiecijfers Groningen t/m november

NAM heeft in 2015 tot en met november in totaal 25,9 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld. Het huidige niveau van gaswinning past zowel binnen het productieplafond zoals dat is ingesteld door de minister van Economische Zaken, als binnen het productieplafond dat door de Raad van State is genoemd.

afbeelding: NAM

afbeelding: NAM

Raad van State
Op woensdag 18 november heeft de Raad van State zich uitgesproken over maximale gasproductie uit het Groningen-veld voor het “gasjaar” 2015/2016. Het gasjaar loopt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016. De Raad van State heeft in een voorlopige voorziening een maximale productie genoemd van 27 miljard m3 voor het gasjaar 2015/2016. Zie hier de uitspraak door de Raad van State. De maximale gasproductie uit het Groningen-veld is door de minister van Economische zaken voor het “kalenderjaar” 2015 vastgesteld op 30 miljard m3. 

Gasproductie per gasjaar – waarom loopt een gasjaar anders dan een kalenderjaar?
De minister van Economische Zaken heeft in juni 2015 bepaald dat productiebeperkingen vanaf oktober 2015 gelden voor “gasjaren”. Dit heeft als voordeel dat tijdens de koudere wintermaanden, wanneer nodig, gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliteit in gasproductie die het Groningen-gasveld kan leveren. Bij toenemende vraag naar aardgas kan NAM aanvullende productiecapaciteit van het Groningen-gasveld inzetten. Hierdoor is er meer zekerheid dat er aardgas geleverd kan worden aan Nederlandse en buitenlandse huishoudens in de wintermaanden.

Wanneer productiebeperkingen gelden voor een kalenderjaar kan dit consequenties hebben voor de leveringszekerheid van aardgas. NAM is dan tijdens koude wintermaanden gehouden aan een vastgesteld limiet dat mogelijk al in zicht is. Dat zou betekenen dat NAM minder goed in staat is om leveringszekerheid te garanderen, juist wanneer de vraag naar aardgas hoog is. Dat is geen wenselijke situatie voor Nederlandse en buitenlandse huishoudens. 93% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het aardgas uit Groningen voor verwarming en koken.

Besluit door de minister
Rond 18 december 2015 zal de minister van Economische Zaken een besluit nemen over gaswinning in Groningen. De laatste inzichten uit het meerjarig onderzoeksprogramma naar de dreiging van aardbevingen en de veiligheid van bewoners worden hierbij meegewogen. Verder wordt het besluit gebaseerd op adviezen van onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Commissie Meijdam en KNMI. Het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen is ook onderdeel van de besluitvorming.

Economie groeit door ondanks krimp aardgasproductie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2015 met 0,1 procent  gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Export, investeringen en consumptie van gezinnen leveren een positieve bijdrage. De sterk gedaalde aardgaswinning drukt het groeicijfer echter. De Nederlandse regering draaide de gaskraan gedeeltelijk dicht om het risico van aardbevingen in Groningen te verkleinen. Hierdoor daalde de export van gas, terwijl de invoer van gas steeg.

Bruto-binnenlands-product-bbp-15-08-10Persbericht CBS

Dat gaseffect doet niets af aan het positieve onderliggende economische beeld waarover CBS enkele weken geleden berichtte. De economie is nagenoeg terug op het niveau van voor de crisis die in de tweede helft van 2008 uitbrak.

Economie groeit met 1,6 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het tweede kwartaal 1,6 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2014. Deze groei is  toe te schrijven aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten. De verschuiving van aardgaswinning naar invoer van gas door de opgelegde beperking op de aardgasproductie drukte de economische groei in het tweede kwartaal van 2015 met ongeveer 0,5 procentpunt.

Bestedingen-naar-categorie-2015-II-15-08-11Meer aardolieproducten en transportmiddelen uitgevoerd, maar veel minder aardgas

De uitvoer van Nederlands product groeide in het tweede kwartaal bijna net zo sterk als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Ons land exporteerde beduidend meer aardolieproducten en transportmiddelen dan in het tweede kwartaal van 2014. De export van gas kromp daarentegen aanzienlijk. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

De invoer van goederen en diensten groeide harder dan de uitvoer. Nederland voerde bijvoorbeeld fors meer gas in. Het saldo van in- en uitvoer droeg mede daardoor negatief bij aan de groei.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016