Tag: aardgaswinning

Ruim zeven ton in 2016 besteed aan bodemdaling door aardgaswinning

De Commissie Bodemdaling heeft in 2016 een bedrag van 768.046 euro toegekend aan preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in onze provincie. Sinds 1984 is in totaal 307 miljoen euro uitgekeerd. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.


foto: Mike Tomale

Bouw gemaal en sluis
In 2016 zijn 14 verzoeken om schadevergoeding ingewilligd. Ruim zeven ton is hoofdzakelijk besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 8 bodemdalingsobjecten. Het uitgekeerde bedrag is in 2016 lager dan gebruikelijk omdat een deel van de in 2016 toegekende vergoedingen in het boekjaar 2017 is uitbetaald.

Commissie Bodemdaling
De Commissie Bodemdaling beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

Uitkomsten onderzoek Partij voor het Noorden naar standpunten landelijke partijen aardgaswinning

De Partij voor het Noorden heeft ten behoeve van de verkiezingen op 15 maart 2017 haar onderzoek naar de standpunten van de (huidige zittende) landelijke partijen met betrekking tot de aardgaswinning en de daarmee samenhangende problemen afgerond.


foto: Mike Tomale – boortoren Zeerijp

Geen van de partijen blijkt in voldoende mate tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de Partij voor het Noorden:

1e Een reductie van de gaswinning in Groningen uiterlijk aan het einde van de komende kabinetsperiode tot maximaal 12 miljard m3. In ieder geval tot het niveau waarbij het veiligheidsrisico voor de Groninger bevolking weer ongeveer gelijk is aan dat in de rest van het land. De Partij voor het Noorden neemt het de bestaande coalitiepartijen hoogst kwalijk dat bijna vijf jaar na de zware aardbeving in Huizinge nog steeds geen beeld bestaat van een veilig niveau.

2e Om deze reductie mogelijk te maken dient met spoed gewerkt te worden aan de bouw van een LNG terminal bij de Eemshaven en of een uitbreiding van de bestaande Gate terminal op de Maasvlakte, alsmede aan de bouw en uitbreiding van een stikstoffabriek bij Zuidbroek.

3e De schadebepaling en afhandeling m.b.t. aardbevingen dient geheel buiten de NAM en in onafhankelijke handen gebracht te worden. De NAM moet alleen schadevergoedingen betalen.

4e Nergens in of bij bewoonde gebieden in het Noorden mag nog opnieuw naar aardgas geboord worden, tenzij de lokale bevolking daarmee akkoord gaat.
Lees verder

Gaswinning in Groningen voorlopig beperkt tot 27 miljard kubieke meter

De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 november 2015).

aardbevingmeterInstemmings- en wijzigingsbesluit vernietigd
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zowel het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken van januari 2015 als zijn wijzigingsbesluit van juni 2015 vernietigd. De minister zal nu in een nieuw besluit moeten beoordelen of de gaswinning verder moet worden beperkt dan de 33 miljard kubieke meter die hij in juni 2015 nog had toegestaan. Tegen beide besluiten waren ruim 40 bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, twee waterschappen, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Onderzoek
De minister heeft zijn wijzigingsbesluit gebaseerd op vele onderzoeken naar seismische dreiging als gevolg van gaswinning en de risico’s daarvan. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister het wijzigingsbesluit mocht nemen op basis van alle onderzoeken die op dat moment beschikbaar waren. Ook is niet gebleken dat de minister bij zijn besluit vooringenomen was en zich daarbij heeft laten beïnvloeden door persoonlijke belangen of voorkeuren, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Risico’s
De minister had echter op basis van alle informatie beter moeten motiveren waarom een verdere beperking van de gaswinning dan maximaal 33 miljard kubieke meter niet mogelijk is. Uit onderzoeken waarop zijn wijzigingsbesluit is gebaseerd, blijkt immers dat de winning van minder gas tot een lager seismisch risico leidt. En hoewel de grondrechten niet verplichten om activiteiten waaraan risico’s zijn verbonden uit te sluiten, moet uit de belangenafweging wel blijken dat de minister de “noodzakelijke voorzorg” heeft betracht gelet op de ernst en de aard van de gevolgen van de gaswinning. Hij is er bij zijn belangenafweging ten onrechte van uitgegaan dat de risico’s in het aardbevingsgebied vergelijkbaar zijn met de risico’s die in delen van het rivierengebied worden gelopen. Volgens de gemaakte risicoberekeningen zijn de risico’s in het aardbevingsgebied groter. En hoewel de minister een groot belang mocht hechten aan de leveringszekerheid, heeft hij een hoger winningsniveau toegestaan dan gemiddeld genomen nodig is. De minister had beter moeten motiveren waarom hij bij het bepalen van het maximale winningsniveau is uitgegaan van een relatief koud jaar, waardoor in minder koude jaren meer wordt gas gewonnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.

Nieuw besluit
Als gevolg van de vernietiging van zowel het instemmings- als het wijzigingsbesluit zou de NAM onbeperkt gas kunnen winnen zonder beperking in tijd. Daardoor zouden bezwaarmakers in een slechtere positie terechtkomen dan wanneer de besluiten zouden blijven gelden. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak een aantal ‘voorlopige voorzieningen’ getroffen, die gelden tot zes weken nadat de minister een nieuw besluit heeft genomen. Zo beperkt de Afdeling bestuursrechtspraak de maximale gaswinning voorlopig tot 27 miljard kubieke meter. Uit onderzoeken van de minister blijkt immers dat deze hoeveelheid voldoende is voor een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. Als het een relatief koud jaar blijkt te zijn, mag alsnog maximaal 33 miljard kubieke meter gas worden gewonnen.
Ten slotte heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat voorlopig nog steeds geen gas gewonnen mag worden in en rond Loppersum, tenzij dat uit het oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.

Lees verder

Over nieuwkomers, megastallen, mega windmolens en schade door gaswinning.

De migratiegolf van gelukszoekers gaat onverminderd door. Gepolitiseerde wetenschappers en door golfstaten gefinancierde ‘islamdeskundigen’ proberen de burgers wijs te maken dat het met de islamisering van ons land en van Europa wel meevalt. Gelukkig hebben we de Partij voor de Vrijheid en mensen als Wim van Rooy, onafhankelijk islamdeskundige, die onlangs zijn nieuwe boek presenteerde (‘Waarover men niet spreekt’) waarin hij de kwalijke gevolgen van de islamisering beschrijft. Ook journalisten als Syp Wynia, Anton Karskens en Joost Niemöller, die kritisch schrijven over het asielbeleid, zijn belangrijker dan ooit.

(Terugkijken: Wim van Rooy, Leo Lucassen en Maurits Berger)

01 TONVrijheid is niet vanzelfsprekend

Deze week was het alweer 11 jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord omdat hij kritiek had op de islam. Het standbeeld van Theo van Gogh in Amsterdam ‘De Schreeuw’ staat voor de vrijheid van meningsuiting. Cabaretier Hans Teeuwen hield daar in het verleden al eens een toespraak voor Theo van Gogh en de vrijheid van meningsuiting.(youtu.be/PSN7R5By4Zo). Hans Teeuwen onderscheidt zich van de grijze middelmaat, omdat hij wel het lef heeft om de islam te bekritiseren.

Wie wind zaait zal storm oogsten

Afgelopen woensdag reageerden alle partijen verontwaardigd op het feit dat de Minster van Economische Zaken het gebied rond de N33 heeft aangewezen voor de plaatsing van windmolens. Deze statenvergadering was een klucht met de toepasselijke titel “Laat Maar Waaien” De provinciale politiek gedraagt zich als een pyromaan die de boel eerst in de hens steekt en daarna om de brandweer roept. De Partij voor de Vrijheid heeft de Provinciale Staten een spiegel voorgehouden. Alle partijen hebben ingestemd met het volzetten van onze provincie met windmolens terwijl er geen draagvlak voor is. Debatteren over het ontbreken van draagvlak voor windmolens is hypocriet, want voor elke andere is plek is namelijk ook geen draagvlak. De Partij voor de Vrijheid roept Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten daarom op om te stoppen met windmolens en zich bezig te gaan houden met rendabele alternatieven die niet ten koste gaan van de leefomgeving van veel Groningers. Daarom blijft PVV Groningen Tegenwind en Storm Meeden steunen in hun strijd tegen windmolens.

Boter op het hoofd

Veehouderij Buijs in Vlagtwedde heeft groen licht gekregen om van start te gaan met een nieuwe stal voor 1800 koeien. De gedeputeerden van CU, CDA, SP, GL en D66. hadden liever gezien dat de familie Buijs daarvoor geen toestemming had gekregen, maar in het verleden waren door vorige colleges toezeggingen gedaan aan de familie Buijs die nu niet genegeerd konden worden. Bovendien vond het College van GS het risico van een forse schadevergoeding te groot. Van de gedeputeerden van CU en CDA had de Partij voor de Vrijheid een meer principiële steun voor de landbouw verwacht. De politiek in Groningen heeft veel boter van Buijs op het hoofd en is hypocriet. Men is tegen megastallen omdat deze dieronvriendelijk zouden zijn en slecht voor landschap, natuur en milieu, maar men is principieel voorstander van mega-windturbines die niet alleen zeer schadelijk zijn voor landschap, natuur en milieu, maar ook nog eens heel slecht zijn voor de gezondheid en de leef- en woonomgeving van mens en dier.

Lees verder

Vier miljoen euro voor maatregelen tegen bodemdaling in 2014

De Commissie Bodemdaling heeft in 2014 ruim vier miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door de aardgaswinning in onze provincie. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds de oprichting van de commissie in 1984 op 204 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag (PDF PDF-bestand, 2 MB) van de commissie.

W_929e24d326Waterhuishouding

In 2014 heeft de Commissie Bodemdaling 36 verzoeken tot schadevergoeding ontvangen. Het totaal toegekende bedrag van ruim vier miljoen is hoofdzakelijk besteed aan de bouw van een gemaal en een sluis bij Usquert en aan de bouw of versterking van andere objecten, zoals dijken, bruggen en kades. Dit omdat de bodemdaling vooral gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Als er geen maatregelen getroffen worden zal door het dalen van de bodem de waterstand stijgen. Dat kan leiden tot lagere opbrengsten voor de landbouw. Ook vermindert daardoor de doorvaarthoogte van bruggen en komen de dijken lager te liggen.

Effecten van bodemdaling

De Commissie Bodemdaling beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

error: © Groninger Krant 2016