Tag: Acantus

Minder huisuitzettingen huurders Acantus

In 2016 heeft Acantus veel minder huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand dan eerdere jaren. De afgelopen jaren lag het aantal tussen de 40 en 60 huurders per jaar. In 2016 zijn slechts 22 huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand. Ook de totale huurachterstand is de afgelopen jaren fors gedaald.


Samen met huurders op zoek naar een oplossing
Hans Blaauw geeft leiding aan de afdeling Huurincasso binnen Acantus en legt uit wat Acantus doet om de huurachterstanden en de huisuitzettingen zo laag mogelijk te houden: “We hebben de afgelopen jaren huurders steeds pro-actiever benaderd. We sturen mensen vroeger herinneringen en aanmaningen om te voorkomen dat de achterstand onoverbrugbaar wordt. Steeds vaker gaan we ook persoonlijk met mensen in gesprek als er huurachterstand is. We bellen huurders op of gaan op huisbezoek. We zoeken dan samen met de huurder naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn. We werken hierbij ook veel samen met VKB, GKB en andere hulpverleningsinstanties. Als huurders zelf meewerken, is er vrijwel altijd een oplossing te vinden.”

Meer huurders vragen uitstel bij rechter
In 2016 hebben meer huurders dan andere jaren zelf moratorium aangevraagd bij de rechter. Met een moratorium krijgt de huurder van de rechter de tijd om een schuldregeling af te spreken. In die maanden wordt de huur niet opgezegd. Als in deze periode gemaakte afspraken toch niet worden nagekomen, dan kan een huurders alsnog worden uitgezet.

Gemeente Westerwolde i.o., Acantus en huurdersvertegenwoordiging tekenen prestatieafspraken

Gisteren ondertekenden wethouders Wim ’t Mannetje (Bellingwedde) en Seine Lok (Vlagtwedde) samen met directeur Anita Tijsma van woningcorporatie Acantus en Bea Bakker namens de huurdersvertegenwoordiging de Lokale Prestatieafspraken 2017.


20161206-gemeente-westerwolde-i-o-acantus-en-huurdersvertegenwoordiging-tekenen-prestatieafspraken_800x532De gemeente Westerwolde i.o. is daarmee de eerste gemeente in Oost-Groningen die prestatieafspraken met Acantus formeel heeft vastgelegd. Met de prestatieafspraken willen genoemde partijen ervoor zorgen dat er een juiste hoeveelheid aan sociale huurwoningen is in Westerwolde en de kwaliteit daarvan waarborgen. Dit moet de leefbaarheid in de gemeente ten goede komen. Alle partijen lieten tijdens de ondertekening weten tevreden te zijn over de wijze waarop de lokale prestatieafspraken tot stand zijn gekomen.

Sinds de herziene Woningwet 2015 is iedere gemeente verplicht om lokale prestatieafspraken te maken met de lokale wooncorporaties en de huurdersvertegenwoordiging. Voor de gemeente Westerwolde i.o. betreft dit woningcorporatie Acantus. Ook met de landelijke woningcorporaties Vestia en Mooiland (huurwoningen in Bellingwedde) en Woonzorg Nederland (huurwoningen in Vlagtwedde) worden dit jaar nog prestatieafspraken gemaakt.

Acantus gaat deurtje bellen

Woningcorporatie Acantus gaat vanaf dinsdag 22 november als proef deurtje bellen om preventief kleine gebreken te verhelpen in huurwoningen. Dit doet Acantus eerst bij de Ranonkelstraat in Winschoten en bij een klein aantal adressen in het centrum van Veendam.


foto: Fotolia

foto: Fotolia

Acantus wil kleine gebreken, zoals kapot kitwerk, direct verhelpen. Antje Noorda, regiomanager bij Acantus, licht toe: ‘Kleine gebreken worden niet altijd bij ons gemeld. Soms hebben kleine gebreken wel grote gevolgen. Kapot kitwerk kan bijvoorbeeld zorgen voor lekkage. Door preventief dit soort kleine gebreken te repareren, verwachten we dat de tevredenheid van onze huurders toeneemt, de kwaliteit van onze woningen verbetert en dat het onderhoud daardoor minder geld kost. We gaan met deze proef onderzoeken of dit klopt.’

De bewoners van de huizen waar Acantus binnenkort gaat ‘deurtje bellen’, zijn per brief geïnformeerd. Servicemedewerkers van de corporatie bellen aan en voeren waar mogelijk direct kleine reparaties uit. Bewoners die niet thuis zijn worden op een later moment nog eens bezocht. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd en besluit Acantus of dit een vervolg krijgt.

Autoriteit doet voorlopige uitspraak over wooncoöperatie

Op 19 oktober jl. heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) een voorlopige uitspraak gedaan over de klacht die de wooncoöperatie in oprichting heeft gedaan tegen Acantus. Op 20 juli jl. is door gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus besloten om het project wooncoöperatie Finsterwolde voor het behoud van 22 sloopwoningen aan de H.J. Siemonsstraat eenzijdig te beëindigen, omdat het initiatief geen handtekening wilde zetten onder de projectovereenkomst met Acantus. Het burgerinitiatief heeft echter op 31 juli jl. een klacht ingediend tegen Acantus bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Inmiddels heeft het initiatief een brief hierover ontvangen.


bewonersDe inspecteur van de Aw stelt: “lk heb de stukken doorgenomen en geconstateerd dat er sprake is van een groep bewoners die aannemelijk heeft gemaakt dat ze een wooncoöperatie willen oprichten. Zo zijn er intentieverklaringen getekend door bewoners en is er een procesverslag gemaakt door Stichting Coöperatief Finsterwolde, waarin uitvoerig is beschreven hoe de wooncoöperatie wil omgaan met de woningen, de financiering en de leefbaarheid in Finsterwolde.

Op grond van artikel 2 in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de mogelijkheid om een toegelaten instelling een aanwijzing te geven, indien zij niet tenminste € 5000,- ter beschikking stelt aan degene die aannemelijk hebben gemaakt dat zij de leden van die wooncoöperatie zullen zijn.

Lees verder

Commotie over de Blauwestad

Op 12 september jl. sprak de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, tijdens een inspraakronde in de BMR-commissie van de gemeente Oldambt zijn zorgen uit over de leefbaarheidsplannen in het dorp Finsterwolde.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

Recentelijk is door gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus besloten om het project Wooncoöperatie Finsterwolde voor het behoud van 22 sloopwoningen aan de H.J. Siemonsstraat eenzijdig te beëindigen omdat het initiatief geen handtekening wilde zetten onder de projectovereenkomst met Acantus.

Dat in de kleine lettertjes van de wet door de corporatie vooral gekeken is naar juridische onmogelijkheden, was voor het initiatief een reden om te vragen om een uitvoergarantie. Maar dit mocht vooral niet op papier. De initiatiefnemers en het dorp hebben inmiddels, op advies van de Woonbond, gevraagd bij de gemeente om een juridische stevige basis voor het initiatief door ruimte hiervoor te maken bij de prestatieafspraken tussen de corporatie, huurdersverenigingen en de gemeente.

In een recentelijk gesprek met dorpsbelangen geeft een medewerker van de corporatie echter aan dat Acantus onder geen beding meer mee gaat werken aan de antisloopplannen voor het dorp. Nu de woonvisie van Oldambt vooral bol staat van ronkende termen, als: “de burger als coproducent van de eigen leefomgeving”, lijkt dit beleid voor het dorp VOORAL “not invented here” te zijn.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016