Tag: Actualiteitendebat

Actualiteitendebat gemeenteraad over afspraken verhuurders en juridische adviseurs

Woensdag 12 april is er om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad. Onderwerp: afspraken tussen verhuurders en juridische adviseurs om geen zaken tegen verhuurders aan te spannen. Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig die dat willen. Dat zijn nu SP, Student en Stad en PvdA.


foto: gemeente Groningen

Geschokt
Deze partijen willen een actualiteitendebat naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord. Die meldde dat verhuurders geld betalen aan juridische adviseurs zodat zij huurders met klachten over deze verhuurders niet mogen bijstaan. De fracties van SP, Student en Stad en PvdA zeggen geschokt te zijn over deze handelswijze en willen dit zo snel mogelijk stoppen, verbieden of onmogelijk maken.

De drie fracties gaan tijdens het debat woonwethouder Roeland van der Schaaf vragen stellen. Zo willen ze weten of de gemeente een bijdrage kan leveren aan het stoppen van deze handelswijze. Ook vragen onder meer ze hoe de gemeente huurders kan steunen die met deze handelswijze van verhuurders en juridische adviesbureaus te maken krijgen.

Ongewenst verhuurgedrag
Volgens de aanvragers van het debat betalen verhuurders de juridische adviesbureaus alleen als zij weten dat zij ongewenst verhuurgedrag vertonen. Ze constateren dat de gemeente het afgelopen jaar al meer gedaan heeft om ongewenst verhuurgedrag aan te pakken. Van de wethouder willen zij weten of er nog meer maatregelen zijn te bedenken om ongewenst verhuurgedrag te voorkomen. “Is er een (nog) actievere houding van de gemeente vereist?”

Lees verder

Actualiteitendebat van Groningse gemeenteraad

Woensdag 23 november is er om 15.30 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad. Twee onderwerpen staan op de agenda: de eigen bijdrage voor de WMO over 2015 en de mislukte onderhandelingen over een bed-bad-broodakkoord voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Later op de dag zijn er ook nog twee vergaderingen van raadscommissies: Werk en Inkomen (16.30 uur) en Beheer en Verkeer (20.00 uur).


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

‘Onrust’
Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig. Bij het onderwerp eigen bijdrage zijn dat de SP en de ChristenUnie. Zij hebben signalen dat de gemeente Groningen niet-geïnde eigen bijdragen voor de WMO over 2015 alsnog wil innen. Dat had toen wel gemoeten, maar is niet gebeurd. De twee partijen willen dat Groningen afziet van het alsnog innen van de eigen bijdragen “om onrust, onzekerheid en onvoorziene kosten bij cliënten te voorkomen”. “Het betreft een kwetsbare doelgroep die vaak geen cent te makken heeft”, zeggen fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP en Edward Koopmans van de ChristenUnie.

‘Niemand op straat’
Het onderwerp bed-bad-brood komt van de fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Aanleiding is het mislukken van de onderhandelingen tussen het Rijk en de Nederlandse gemeenten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De twee fracties willen onder meer van het college weten waarom het bed-bad-broodakkoord is mislukt en wat de gevolgen voor Groningen zijn. “Ook wij willen dat niemand op straat moet slapen.”

Live te volgen
Het actualiteitendebat over de eigen bijdrage en de bed-bad-broodvoorziening op woensdag 23 november om 15.30 uur is in de nieuwe raadzaal van het stadhuis en is vrij toegankelijk. De vergadering is ook live online te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad (uitzending live bekijken).

Lees verder

“Zie af van alsnog innen eigen bijdrage uit 2015”

De SP en ChristenUnie hebben een actualiteitendebat aangevraagd over het alsnog innen van eigen bijdragen voor dagbesteding en individuele begeleiding uit 2015. In 2015 werden verschillende taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente Groningen gebruikte, samen met 21 andere Groninger gemeenten, het jaar 2015 als overgangsjaar. Nu blijkt dat door fouten van gemeenten en zorginstellingen in 2015 bij vele cliënten geen eigen bijdragen zijn geïnd. De SP en CU vinden dat de gemeente Groningen er van af moet zien om deze eigen bijdragen alsnog te innen, zodat onrust, onzekerheid en onvoorziene kosten bij cliënten wordt voorkomen.


geld fooi tipMensen met individuele begeleiding krijgen hulp in de administratie en financiën, maar ook bij het leggen van sociale contacten en het maken van een dagindeling. Bij dagbesteding wordt in groepsverband gewerkt aan creatieve, sociale, sportieve of arbeidsgerelateerde vaardigheden. De gemeenten en zorginstellingen hebben verzuimd om de cliëntengegevens aan het CAK door te geven om zo de eigen bijdragen te innen.

CU-raadslid Edward Koopmans: “Het gaat hier vaak om kwetsbare mensen die deze hulp nodig hebben om hun leven op orde te brengen of te houden. Onrust en onzekerheid zal voor onnodig leed zorgen.” SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vervolgt: “Dit zijn ook vaak mensen die geen cent te makken hebben. Zij worden niet voor niets geholpen met administratie en financiën. Het zou vreemd zijn wanneer uitgerekend zij de dupe worden van fouten door gemeenten en zorginstellingen.”

Voor aanstaande woensdag hebben beide partijen een actualiteitendebat aangevraagd waarin zij opheldering van het college van B&W willen.

Actualiteitendebat over thuiszorg in Stad

Drukke dag voor de Groningse gemeenteraad op woensdag 23 maart. Dan is er om 14.30 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad over de thuiszorg. Daarna vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid om 15.30 uur over maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Vervolgens is er om 16.30 uur nog een bijeenkomst van de gemeenteraad over het zogeheten gebiedsgericht werken.

raadsvergadering3-7-14Thuiszorg
Het actualiteitendebat over de thuiszorg is aangevraagd door de fracties van SP en Marjet Woldhuis, die onlangs uit de Stadspartij is gestapt en als eenmansfractie verdergaat. “Wij willen het debat aangaan over de ontstane situatie in de thuiszorg naar aanleiding van het faillissement van TSN Thuiszorg BV en het waarschijnlijke faillissement van TSN Begeleiding BV”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en Marjet Woldhuis. “Enkele honderden werknemers en cliënten verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst.” Dijk en Woldhuis willen onder meer weten hoe het college van B&W de problemen in de thuiszorg denken aan te pakken.

Live online
Dit actualiteitendebat in de nieuwe raadzaal van het stadhuis is openbaar en ook live online te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Dat geldt ook voor de raadscommissie en de raadsbijeenkomst later op de dag.

Misstanden prostitutie
Na het actualiteitendebat vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid (15.30 uur) in de nieuwe raadzaal over maatregelen om  misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het gaat dan onder meer om verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar en de invoering van maximale werktijden van 11 uur per dag. Dit is een extra vergadering als vervolg op de vergadering van deze commissie op 9 maart toen er voor dit agendapunt geen tijd meer was.

Lees verder

Actualiteitendebat in Groningse gemeenteraad over Noorderkerk

De gemeenteraad van Groningen debatteert woensdag 14 oktober om 16.00 uur in een zogeheten actualiteitendebat over de Noorderkerk. Aanleiding is het stopzetten door de gemeente van de bouw van appartementen bij de Noorderkerk. Dat gebeurde vorige week. Het debat vindt plaats op verzoek van de fracties van de SP en Stadspartij.

Noorderkerk-1Volgens de gemeente zit er een fout in de vergunning waardoor er niet volgens het bestemmingsplan wordt gebouwd. Omwonenden die voor te veel jongeren in de wijk vrezen, probeerden via de rechter met het aanvragen van een voorlopige voorziening de bouw tijdelijk stil te leggen. Nog voor het vorige week tot een zitting kwam, legde de gemeente zelf de bouw stil door de vergunning in te trekken. De projectontwikkelaar moet met een nieuw bouwplan komen. Dan is het aan de gemeente om een nieuwe vergunning te verlenen.

Gevoeligheid
De SP en Stadspartij vragen zich af hoe het kan dat er bij de bouwactiviteiten bij de Noorderkerk fouten zijn gemaakt. “Na een jaar van discussie over bouwprojecten, bestemmingsplannen en de Woonvisie, waarin zorgvuldig omgaan met bouwprojecten die invloed hebben op de buurt en het betrekken van de buurt grote thema’s waren.” Vorig jaar is het Noorderkerktraject uitgebreid in de gemeenteraad aan de orde geweest. De twee fracties willen tijdens het debat van wethouder Roeland van der Schaaf weten wat er precies is gebeurd. “Waarom is zo laat ontdekt dat het plan niet past in het bestemmingsplan, des te meer nu het college op de hoogte was van de gevoeligheid van het plan in de buurt?”

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016