Tag: advocaten

Staat wil voorzien in onafhankelijke toetsing bij tappen van gesprekken met advocaten

Het kabinet hecht grote waarde aan het belang van een eerlijk proces voor verdachten en de onbelemmerde toegang tot een advocaat. Daarom kunnen inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu alleen onder strikte voorwaarden gesprekken met advocaten tappen in het belang van de nationale veiligheid. De verkregen informatie mag bovendien alleen in zeer bijzondere omstandigheden aan derden worden verstrekt. Het kabinet is voornemens een onafhankelijke toetsing toe te voegen aan het tappen van gesprekken met advocaten. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer, in reactie op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

afluisterenHet feit dat het kabinet instemt met de introductie van een onafhankelijke toets betekent niet dat de Staat mee kan in het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen. De Staat gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het kort geding van het advocatenkantoor Prakken. De huidige wet (de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) verplicht niet tot een onafhankelijke toets op het afluisteren van gesprekken met advocaten.

Voor de inrichting van een onafhankelijke toets is een wijziging van de wet noodzakelijk. Vanwege de benodigde wetswijziging gaat de Staat ook in bezwaar tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat binnen zes maanden in een onafhankelijke toets moet worden voorzien. Daar zal enige tijd –de verwachting is langer dan zes maanden– mee gemoeid zijn. Over de wijze waarop de onafhankelijke toets wordt ingericht vindt nog nader overleg plaats binnen het kabinet.

De Staat maakt er ook bezwaar tegen dat de voorzieningenrechter in een kort geding (aanwijzingen voor) de inhoud van een onafhankelijke toets bepaalt. Dit is aan regering en parlement, als wetgever, en niet aan de rechter.

Ten slotte kan de Staat zich niet neerleggen bij het met onmiddellijke ingang verbieden van de verstrekking van informatie uit gesprekken met advocaten zolang niet is voorzien in een onafhankelijke toets. Mocht immers in de komende tijd uit een gesprek met een advocaat informatie komen die leidt tot het vermoeden dat een aanslag wordt gepleegd, dan zou adequaat optreden in de huidige omstandigheden onmogelijk zijn. In het belang van de nationale veiligheid acht de Staat dit onverantwoord.

Rechter wil onafhankelijke toets afluisteren advocaten

De rechtbank Den Haag wil dat de Staat binnen 6 maanden haar beleid ten aanzien van het afluisteren door inlichtingen- en veiligheidsdiensten van advocaten verandert. De rechter wil dat een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid krijgt om het afluisteren te voorkomen of te beëindigen. Tot die uitspraak kwam de rechtbank Den Haag gisteren.

afluisteren

De rechter deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira uit Amsterdam. Deze menen op grote schaal te zijn afgeluisterd door de AIVD. Het is de rechter niet gebleken dat de AIVD op grote schaal advocaten heeft afgeluisterd.

De rechter verlangt in zijn uitspraak dat een onafhankelijk orgaan toetst of en onder welke voorwaarden verkregen informatie aan het Openbaar Ministerie mag worden verstrekt.

Volgens de rechtbank zijn de waarborgen voor de inbreuk op het verschoningsrecht van advocaten op dit moment niet toereikend.

De Staat bestudeert de uitspraak van de rechtbank.

Verplichte basisopleiding voor advocaten van slachtoffers van criminaliteit

Er komt een verplichte basisopleiding slachtofferadvocatuur voor advocaten van (nabestaanden van) slachtoffers van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. Zonder deze opleiding komen advocaten per 1 juli 2014 niet meer in aanmerking voor vergoeding van de rechtsbijstand aan slachtoffers door de Raad voor de Rechtsbijstand. Het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit en de beroepsverenigingen LANZS en ASP, bundelen daarnaast de krachten om per 1 september 2014 een verdiepende 1-jarige cursus aan te bieden voor advocaten die zich willen ontwikkelen tot specialist. Tenslotte komt er ook specifieke aandacht voor slachtoffers in de opleiding voor nieuwe advocaten (advocaat-stagiaires).

rechtbankDat maakt staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag bekend op het symposium: “Slachtofferadvocatuur: naar een nieuwe specialisatie?”. De verplichte basisopleiding geldt niet voor leden van één van de gespecialiseerde beroepsverenigingen, omdat deze verenigingen al toegangseisen met betrekking tot opleiding en ervaring hanteren. Met de instelling van de verplichte basisopleiding wordt beoogd de kwaliteit van de rechtsbijstand aan slachtoffers van criminaliteit te verbeteren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbeleid om de positie van slachtoffers in het strafproces verder te versterken.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016