Tag: afluisteren

‘AIVD gaat doordacht te werk bij afluisteren’

De AIVD is bevoegd communicatie af te luisteren (de afluisterbevoegdheid). Dit staat in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Artikel 27 van de Wiv 2002 geeft de AIVD de bevoegdheid ongericht onderschepte niet-kabelgebonden telecommunicatie te selecteren (de selectiebevoegdheid). Selecteren wil zeggen dat van de inhoud van telecommunicatie mag worden kennisgenomen. Deze twee bevoegdheden vormen een belangrijk onderdeel van het werk van de AIVD en maken bij de inzet ervan een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Om deze reden heeft de Commissie onderzoek verricht naar de toepassing van deze twee bevoegdheden.

afluisterenOnderzoeksvraag

De Commissie heeft onderzocht of de AIVD de afluisterbevoegdheid en de selectiebevoegdheid op rechtmatige wijze heeft toegepast.

Algemeen beeld

De Commissie heeft de afgelopen vier jaren doorlopend onderzoek verricht naar de toepassing van de twee bovengenoemde bevoegdheden. De Commissie constateert dat de AIVD doorgaans doordacht te werk gaat bij de inzet van de afluisterbevoegdheid. De AIVD is zich in de praktijk bewust van het inbreukmakende karakter van de inzet van de afluisterbevoegdheid. In de meerderheid van de operaties zet de AIVD de afluisterbevoegdheid op een rechtmatige en zorgvuldige wijze in.

De inhoudelijke opbrengst van de inzet van de selectiebevoegdheid van sigint blijkt beperkt, wat vragen oproept over effectiviteit en daarmee de proportionaliteit van deze inzet. De opbrengst op het terrein van metadata verdient nader onderzoek.

Lees verder

Rechter wil onafhankelijke toets afluisteren advocaten

De rechtbank Den Haag wil dat de Staat binnen 6 maanden haar beleid ten aanzien van het afluisteren door inlichtingen- en veiligheidsdiensten van advocaten verandert. De rechter wil dat een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid krijgt om het afluisteren te voorkomen of te beëindigen. Tot die uitspraak kwam de rechtbank Den Haag gisteren.

afluisteren

De rechter deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira uit Amsterdam. Deze menen op grote schaal te zijn afgeluisterd door de AIVD. Het is de rechter niet gebleken dat de AIVD op grote schaal advocaten heeft afgeluisterd.

De rechter verlangt in zijn uitspraak dat een onafhankelijk orgaan toetst of en onder welke voorwaarden verkregen informatie aan het Openbaar Ministerie mag worden verstrekt.

Volgens de rechtbank zijn de waarborgen voor de inbreuk op het verschoningsrecht van advocaten op dit moment niet toereikend.

De Staat bestudeert de uitspraak van de rechtbank.

Staatsvijand nummer 1…?

Vaak hebben we verhalen gehoord over afluisterpraktijken. In Nederland is het wat afluisteren betreft schering en inslag en mag NL trots zijn zichzelf koploper in de wereld te mogen noemen in het afluisteren van de eigen bevolking. Toch blijkt het moeilijk te zijn om dit als burger ook daadwerkelijk aan te tonen.

slotje-JohnJohn Lanting is van mening dat hij sinds mei 2013 wordt afgeluisterd. Sinds die tijd verschijnt er bij alles wat hij doet op zijn telefoon een merkwaardige open slotje (zie afbeelding). In het begin lette hij er niet op maar op een gegeven moment begon hij zich toch af te vragen waar dit slotje voor diende.

Na van mobiele telefoon te hebben gewisseld was ook op de nieuwe mobiel het merkwaardige slotje zichtbaar bij handelingen zoals bellen en sms’en.

“Ben wel Groninger, maar ben niet gek!”

John belde zijn telecomprovider en die gaf aan ook niet te weten waar het slotje voor diende. Uiteindelijk bleef deze volhouden dat het de toetsenbord blokkering moest zijn.

Na wat speurwerk op internet kwam Lanting het volgende documentje tegen.

“Er bestaat trouwens nu al een andere manier om telefoongesprekken af te luisteren. Iedereen kan met de juiste apparatuur zich voordoen als een GSM zendmast en dan onbeveiligd met je telefoon communiceren. Dit is overigens wettelijk niet toegestaan. Een mobieltje zou je in principe moeten waarschuwen tegen ongeautoriseerde zendmasten, door een symbooltje van een open slotje in je beeldscherm te tonen.”

Mag dat dan zomaar?

Op de site van de politie kunnen we het volgende hierover vinden:

“Het Openbaar Ministerie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen onder strikte voorwaarden openbare communicatienetwerken en diensten aftappen. Dit gebeurt om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en hiervan verdachte personen op te sporen. Bij het aftappen gaat het om de inhoud van telefoongesprekken, sms- en mms-berichten en internetverkeer.” (bron: Politie)

 

error: © Groninger Krant 2016